Leerpark Arnhem

IJssellaan 89 6826 DM Arnhem

Schoolfoto van Leerpark Arnhem

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw is verder gestegen en is goed. Zittenblijven is alleen aan de orde als het in het belang van de leerling is.? 

In de bovenbouw van vmbo-basis en -kader volgen sommige leerlingen?de vakmanschapsroute. Dat is een doorgaande leerlijn?van vmbo naar mbo. Deze leerlingen worden?niet in?de onderstaande grafieken meegeteld. Het aantal 'reguliere' vmbo-leerlingen in de bovenbouw van vmbo-basis en -kader is heel laag. Deze blijven ook niet zitten. ? 

Op basis van onze eigen analyses van de doorstromers in de bovenbouw (inclusief leerlingen in de vakmanschapsroute) zijn we tevreden over de doorstroom in de bovenbouw van onze opleidingen.?Wij zetten dan ook structureel in op examentraining, op (verdere) verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de toetsen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage bij de basisberoepsgerichte leerweg is enkele jaren 100% geweest en is de laatste drie jaar redelijk constant. In het laatste jaar is het slagingspercentage enigszins gedaald. Bij kader?ligt het slagingspercentage op het landelijk gemiddelde. Het slagingspercentage komt nu boven het landelijk gemiddelde uit. Ingezette acties lijken effect te hebben. Zo?worden?er extra lessen ingezet bij de algemeen vormende vakken (zoals Nederlands?en wiskunde).?Ook krijgen alle leerlingen de mogelijkheid examentraining te volgen door hiervoor opgeleide docenten. We werken opbrengstgericht in alle lagen van de school. Verder denken wij de motivatie van de leerlingen te kunnen verhogen door een hechte relatie met de leerling op te bouwen en met (buitenschoolse) activiteiten in samenspraak met JINC (een organisatie die jongeren naar werk helpt), gericht op het bedrijfsleven.   

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde cijfer CE ligt voor de meeste vakken op het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor het verschil tussen CE en SE.?Met docenten en leerlingen werken wij aan het steeds verder verbeteren van de resultaten. Daardoor zien we de afgelopen jaren een verbetering van?de kwaliteit van de lessen en van de toetsen, er?worden extra lessen gegeven en de overgang van onderbouw naar bovenbouw is verbeterd. Daarnaast?wordt er examentraining gegeven door hiervoor opgeleide docenten. Voor leerlingen die in de bovenbouw van het vmbo dreigen vast te lopen, is de doorstroom naar de interne Entree-opleiding een mooi perspectief voor leerlingen.  
 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven