De Heemgaard

Heemradenlaan 125 7329 BZ Apeldoorn

  • Op De Heemgaard kiezen leerlingen voor één van de volgende plusroutes: Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek of Sport & Bewegen.
  • Leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor het Entreprenasium. Zij gaan aan de slag met hun eigen leerdoelen.
  • Schoolfoto van De Heemgaard

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Heemgaard stimuleert een opstroom: we dagen leerlingen uit om een zo hoog mogelijk niveau te behalen. De school kent een aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte, die we extra kansen gunnen in de leerjaren. Daarom komt het voor dat er soms leerlingen blijven zitten in de brugklas.

We bieden getalenteerde leerlingen een kans om op een hoger niveau in één of twee vakken examen te doen.

 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Heemgaard stimuleert leerlingen om de school met het hoogst haalbare diploma te verlaten.

Indien er kansen zijn, bieden we leerlingen aan om een vak op een hoger niveau af te sluiten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De Heemgaard streeft ernaar om de verschillen tussen het schoolexamencijfer en het centraal eindexamencijfer van leerlingen zo klein mogelijk te houden. De afgelopen jaren liggen de eindexamencijfers van De Heemgaard rond het landelijk gemiddelde. Sinds 2017 hebben de acties succes gehad en hebben ze ertoe geleid, dat alle indicatoren bij de inspectie voor alle afdelingen (ruim) boven de norm liggen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de inspectie vond plaats in april 2013. Alle domeinen werden voor de school als voldoende beoordeeld.


De Heemgaard heeft zich als doel gesteld om meer gedifferentieerd te gaan werken binnen klassenverband.

Alle docenten van De Heemgaard volgen een interne scholing om dit doel te bereiken.

Daarnaast volgen alle mentoren gefaseerd een cursus voor het coachend mentoraat; hier staan de driehoeksgesprekken tussen leerling, ouders en mentor centraal, waarbij de leerling leidend is en zijn plan van aanpak bespreekbaar maakt.

De Heemgaard stelt zich tot doel op alle indicatoren van de inspectie een voldoende te blijven scoren. (zie schoolplan 2016-2020)

Terug naar boven