Hermann Wesselink College

Startbaan 3 1185 XP Amstelveen

  • Het HWC ligt in Amstelveen-Zuid, in een groene omgeving te midden van sportvelden. De school is goed bereikbaar met bus, metro en fiets.
  • Schoolfoto van Hermann Wesselink College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het HWC kent een tweejarige brugperiode.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Voor alle drie de afdelingen ligt de onderwijspositie t.o.v. het basisschooladvies en de onderbouwsnelheid boven de norm. Dat geldt ook voor het bovenbouwsucces en de examencijfers. 

Ook bieden we extra uitdagingen aan, zoals  tweetalig programma's, om zo de autonome leermotivatie van onze leerlingen te vergroten. Daarnaast bieden we vakinhoudelijke ondersteuning en remediëring aan waar het nodig is.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van het vmbo-t ligt ongeveer op het landelijke gemiddelde. Het slaagpercentage voor het havo en vwo ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Leerlingen krijgen van ons steeds meer regie op het eigen leerprogramma. Dat betekent dat er naast verplichte programma-onderdelen ook keuzemogelijkheden zijn. Daardoor vergroot de autonome motivatie van  leerlingen en dus de leerprestatie. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de rapportage van de resultaten aan hun ouders én voor het opstellen van doelen om zichzelf te verbeteren. Alle leerlingen voeren daarvoor tweemaal per jaar een driehoeksgesprek met de mentor en hun ouders. Wij vertrouwen er op dat leerlingen op basis van goede feedback in staat zijn op te groeien.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor het vmbo-t, het havo en vwo ligt het gemiddelde examencijfer op of boven het landelijke gemiddelde. Bij een aantal vakken zelfs ruim er boven. De ontwikkeling van het gemiddelde examencijfer laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Het HWC analyseert jaarlijks zijn resultaten. Op basis daarvan stellen we doelen om ons verder te verbeteren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven