PrO De Baander, praktijkonderwijs

Zangvogelweg 152 3815 DR Amersfoort

  • Het bewerken van metaal met handgereedschap en machines.
  • Het bewerken van hout met handgereedschap en machines.
  • Het ontwikkelen van werknemers- en technische vaardigheden in de tweewielertechniek.
  • Leren koken voor thuis.
  • Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud van plantsoenen & terreinen. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen, uitharken, omleggen, maaien,

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Baander leidt leerlingen op tot zelfstandige burgers. Dit doen we door aan te sluiten op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding zoals het MBO. Bent u geïnteresseerd naar de ontwikkelingen en de invulling van de koers van onze school. Lees het Schoolondernemersplan 2018-2022.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het praktijkonderwijs op De Baander staat de individuele leerling centraal. De leerling vormt het uitgangspunt van zijn of haar onderwijs. En uiteraard van de begeleiding naar werk, waarbij zijn/haar (te ontwikkelen) mogelijkheden (!) en wensen centraal staan. In het praktijkonderwijs zijn er diverse instrumenten ontwikkeld en methodes beschreven om planmatig met leerlingen te werken. Zo  wordt bijv. met elke leerling een Individueel Ontwikkel Plan gemaakt. Arbeidstoeleiding is daar een belangrijk onderdeel van. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan arbeidsvaardigheden en kan uiteindelijk de transitie van school naar werk gemaakt worden.

Binnen het onderwijsaanbod is ruimte voor leerlingen om eigen wensen en mogelijkheden te verkennen: niet op papier,  maar in de praktijk. Vervolgens wordt er structureel tijd ingeroosterd om leerlingen te laten reflecteren op de opgedane ervaringen. Ouders worden hier ook regelmatig bij betrokken.

Het IOP is een document van de leerling waarin hij vastlegt hoe hij zijn toekomst ziet, wat zijn ambities zijn, waaraan hij wil werken, welke doelen hij wil bereiken, en op welke manier. Dit kunnen dus ook doelen zijn op het gebied van sociale vaardigheden. Het coachen van de leerling is een belangrijke taak in het onderwijsleerproces in het PRO.

Het coachen is een van de pijlers voor een veilig pedagogisch leerklimaat. Voor moeilijk lerende jongeren is werken vanuit de relatie het sleutelwoord voor hun ontwikkeling.

Leerlingen met leerachterstanden, zijn gebaat bij een veilige leeromgeving.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven