Wellantcollege vmbo Amersfoort en Wellant mavo

Bergenboulevard 11 3825 AGAmersfoort Amersfoort

  • Extra verdieping en koken in de kookklas
  • Dieren en planten groeien bij ons en jij ook!
  • Je leert alles over paarden en krijgt les op de manege
  • Les in een mooi en licht schoolgebouw
  • iPad in de klas

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onderstaande staafdiagrammen geven een iets vertekend beeld, doordat de percentages niet aangeven om hoeveel leerlingen het gaat.

In het algemeen valt te zeggen dat de meeste leerlingen op of boven het basisschooladvies presteren. Het aantal leerlingen dat onder dat niveau presteert is gering.

In de twee-jarige brugklas wordt gekeken wat voor de leerling het passende niveau voor de bovenbouw is.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage voor de basisberoepsgerichte leerweg voor het vierde jaar achterheen 100%. 

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg ligt het slagingspercentage gelijk aan de landelijke norm en vertoont een stijgende lijn. 

Voor de theoretische leerweg (mavo) ligt het slagingspercentage hoger dan het landelijk gemiddelde. De afgelopen jaren fluctueert het slagingspercentage. Ons doel is om dit te stabiliseren. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Toelichting examenresultaten

Het gemiddelde examencijfer over drie jaar is voor alle afdelingen boven de landelijke norm. (Zie pagina 4 tot en met 5 van de bijlage).

De gemiddelde examencijfers per vak (zie pagina 7 en 8) zijn in de meeste gevallen voldoende en gelijk aan het landelijk gemiddelde of erboven. Vooral het examen Groen is erg goed gemaakt zowel binnen de basisberoepsgerichte leerweg als binnen de kaderberoepsgerichte leerweg.

Het doel van de school is om met alle examenvakken een voldoende resultaat te behalen wat inhoudt dat alle vakken minimaal 6,0 scoren en op of boven het landelijk gemiddelde uitkomen. 

Het verschil tussen schoolexamencijfer en centraal examencijfer is voor de meeste vakken binnen de marge van 0,5. Bij examenvakken waarbij de verschillen groter zijn, gaat gekeken worden naar de inhoud en de normering van de schoolexamens. 

Toelichting resultaten rekentoets

De resultaten van de rekentoets zijn voor alle afdelingen binnen de school voldoende tot goed. Voor alle leerwegen geldt dat er een stijgende lijn zichtbaar is in de resultaten. De basisberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg (mavo) scoren voor het 2F niveau ruim boven het landelijk gemiddelde. De kaderberoepsgerichte leerweg scoort op 2F niveau gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van onze school stromen uit naar verschillende sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs.

Mavo (theoretische leerweg) -->mbo niveau 4 of havo

Gemengde leerweg --> mbo niveau 4

Kaderberoepsgerichte leerweg --> mbo niveau 3

Basisberoepsgericht --> mbo niveau 2  

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wellantcollege Amersfoort is voortdurend bezig de onderwijskwaliteit te verbeteren. De onderwijsinspectie erkent dit en heeft vertrouwen in het proces.

Op basis van de ingezette verbetering heeft de onderwijsinspectie in haar rapport, d.d. 12 oktober 2016, de kwaliteit van het onderwijs met een voldoende beoordeeld. Dit betekent dat aan de gemengd/theoretische leerweg een basisarrangement is toegekend. Reeds eerder kende de inspectie een basisarrangement toe aan de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Terug naar boven