Park Lyceum

Bunuellaan 4 1325 PL Almere

Schoolfoto van Park Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de gegevens bij tevredenheid ouders en tevredenheid leerlingen blijkt dat Park Lyceum door hen als een school met een goed leerklimaat wordt ervaren. Met de komst van twee anti-pestcoordinatoren wordt goed geregistreerd en worden mentoren en afdelingsleiders geadviseerd in het aanpakken van pestproblematiek.

Park Lyceum wordt als een zeer veilige school ervaren.

Ook de fysieke veiligheid is goed op orde. Het ontruimingsplan is recent geupdate en een aantal voorzieningen vernieuwd of aangepast. BHV en EHBO certificering is op orde.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het onderzoek naar de tevredenheid van ouders laat een positieve ontwikkeling zien in het oordeel over de school. We denken dat de ouderklankbordbijeenkomsten daar ook een rol in spelen. En het bewustzijn om snel en accuraat de ouders te informeren over algemene schoolzaken en over hun kind.

In dit schooljaar is er een oudertevredenheidsenquête uitgezet onder de ouders van alle leerjaren. Deze wordt jaarlijks landelijk afgenomen. De uitkomsten die hieronder staan vermeld zijn gebaseerd op een representatieve respons. Het tevredenheidscijfer is met een 7.1 ruim voldoende maar is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De verschillende onderwerpen geven de school een indicatie waar verbeteringen plaats moeten vinden.

De afgelopen drie jaar wordt naast de ouderavonden ook gesproken met ouders tijdens de ouderklankbordbijeenkomsten. Dit gebeurt drie keer per jaar. Praktijk en beleid wordt met ouders besproken. Dit is voor de school een belangrijk klankbord om daar waar nodig is verbeteringen aan te kunnen brengen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven