Het Noordik Lyceum

Noordikslaan 68 7602 CG Almelo

  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum heeft in de onderbouw al jaren een doorstroompercentage van rond de 98%. Dit percentage ligt boven de norm van de onderwijsinspectie (95,5%). In de bovenbouw zit het doorstroompercentage (gemiddelde over drie jaar berekend) boven de norm. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum streeft naar slaagpercentages op of boven het landelijk gemiddelde. Voor onze havo-afdeling lag dit percentage in het schooljaar 2020-2021 op 97,4%, dit lag fors boven landelijk (90,7%). Van onze vwo-leerlingen zijn er afgelopen schooljaar 97,6% geslaagd,  landelijk lag dit op 94%. Het slaagpercentage van onze vwo-afdeling ligt al jarenlang (ruim) boven de 90%. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum streeft naar examencijfers op of boven het landelijk gemiddelde. Hiernaast wordt het gemiddeld eindcijfer voor havo en vwo weergegeven. Het gemiddeld eindcijfer ligt voor zowel onze havo- als vwo-afdeling boven het landelijk gemiddelde.

Het gemiddeld cijfer op het centraal examen van onze havo-afdeling lag in 2020-2021 op 6,64; landelijk was dit 6,3.Met dit gemiddelde cijfer zitten we in 2018-2019 bij de hoogste 5% van Nederland. Het gemiddelde cijfer van onze vwo-afdeling was in 2020-2021 6,41, landelijk was dit 6,5. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In vergelijking met landelijke cijfers gaan onze leerlingen vaker gelijk doorstuderen. Dit is te zien aan het relatief kleine aandeel "overig". Overig laat het aantal leerlingen zien dat dat jaar niet in het bekostigd onderwijs zit. Hier vallen bijvoorbeeld ook leerlingen onder die een jaar wachten met een vervolgopleiding en er voor kiezen om te gaan reizen of te werken.

In de tabel eronder is te zien wat de positie van onze oud-leerlingen na 1 jaar studeren is. We zien dat onze oud-leerlingen ten opzichte van landelijk minder vaak van vakgebied wisselen.

Uit onderzoek weten we dat onze 61% van onze havo leerlingen zes jaar na verlaten havo een hbo-bachelordiploma heeft gehaald. Dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Van de vwo leerlingen heeft 72% na vijf jaar een wo-bachelordiploma behaald; dit is vergelijkbaar met landelijk. 

Landelijk gezien stromen de meeste leerlingen met een havo diploma door naar de hbo-sectoren Economie, Techniek en Gezondheidszorg. Onze oud leerlingenkiezen t.o.v. landelijk vaker voor de sector Gezondheidszorg. De leerlingen met een vwo diploma stromen landelijk door naar de wo-sectoren Economie, Techniek en Gedrag & Maatschappij. Grootste aandeel van onze oud leerlingen kiest een economische studie.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsresultaten

Het onderwijsresultatenoverzicht geeft een beeld van belangrijke kwaliteitsaspecten van de school, zoals gegevens over doorstroom en eindexamenresultaten en legt de nadruk op de ontwikkeling van de school in de laatste drie jaren. De gegevens worden op de vestigingen in de teams en secties besproken en nader geanalyseerd. De uitkomsten worden verwerkt in de vestigings- en teamdoelen.

In de bijlage treft u het meest recente onderwijsresultatenoverzicht aan (in mei 2020 gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl). Dit overzicht betreft de gegevens over de jaren 2018-2019, 2017-2018 en 2016-2017. De resultaten over het schooljaar 2019-2020 worden in mei 2021 door de inspectie gepubliceerd. 

Inspectie bezoeken

In maart 2017 hebben we een bezoek van de onderwijsinspectie gehad. Onze havo- afdeling havo is door een steekproef geselecteerd in het kader van het onderzoek voor het onderwijsverslag "De Staat van het Onderwijs 2016/2017." 

We citeren het algemene beeld zoals dit is verwoord in de rapportage (pag. 6): "Op de afdeling havo van CSG Het Noordik, vestiging Noordikslaan behalen de leerlingen voldoende onderwijsresultaten. De school weet een aanzienlijke omvang te koppelen aan een aangenaam schoolklimaat, zowel in de lessen als daarbuiten. De lessen zijn over het algemeen van voldoende kwaliteit. Mede dankzij een goed systeem van kwaliteitszorg zoekt de school systematisch naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, zonder zich te laten verleiden tot het blind volgen van allerlei trends. Er is sprake van een opbrengstgerichte cultuur. Wij zijn getroffen door de zorgvuldige wijze waarop de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd. De school besteedt veel aandacht aan aanvullende activiteiten buiten het standaard curriculum. Binnen de reguliere lessen is afstemming op individuele behoeften nog niet sterk ontwikkeld."

Het verslag van dit bezoek kunt u hieronder downloaden (kwaliteitsonderzoek).

Op 13 november 2019 heeft de onderwijsinspectie op de vwo-afdeling een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. De inspectie heeft geconcludeerd dat we hieraan voldoen. "Door de deugdelijke registratie kan de school voldoen aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige reden."  Ook deze rapportage kunt u hier downloaden (vierjaarlijks onderzoek). 


Terug naar boven