osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1 1823 DS Alkmaar

Schoolfoto van osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij een onderzoek op een school kijkt de Inspectie in de klas, spreekt leerkrachten en bekijkt de werkwijze van de school. Op basis van dat onderzoek spreekt de inspectie een oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs. In het toetsingskader is vastgelegd waar de Inspectie naar kijkt en wanneer de kwaliteit van het onderwijs voldoende is.

De Inspectie beoordeelt zo of leerlingen de lesstof, die zij zich eigen moeten maken, ook echt aangeboden krijgen en of daar voldoende tijd voor is. Ze kijkt of de tijd doelmatig wordt gebruikt en er dus voldoende onderwijs wordt geboden. Ook beoordeelt ze of leraren goed uitleggen, de leerprestaties goed volgen en of leerlingen geconcentreerd en met plezier werken. In het beroepsonderwijs beoordeelt de Inspectie ook of de stage zorgvuldig is ingericht. Daarnaast wil de Inspectie weten of leerlingen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben, deze ook krijgen. Verder onderzoekt zij of de leerresultaten uitwijzen dat leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs of op hun toekomstige beroep.

Als de Inspectie tekortkomingen constateert, krijgt een school intensiever toezicht, totdat de problemen zijn opgelost. Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door de Inspectie bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico's zijn.

Sinds augustus 2007 is het toezicht van de Inspectie risicogericht. Dit betekent dat de Inspectie per school jaarlijks onderzoekt of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie kijkt hiervoor naar:

  • Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens.
  • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
  • Jaarstukken: onder meer schoolgids en financiële stukken.Terug naar boven