Chr. Basisschool Het Carillon

Bachlaan 2 8031 HL Zwolle

  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon
  • Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Carillon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In verband met het tekort aan leerkrachten proberen wij samen met Vivente te komen tot een goede manier van vervanging.

De volgende regels zijn van belang:

Bij ziekte wordt eerst de invalpool gevraagd.

Bij geen inval beschikbaar wordt de vraag in het team uitgezet

Bij geen inval wordt in een aantal gevallen de leerkrachtondersteuner gevraagd.

Er wordt met veel zorg gekeken naar de inval mogelijkheden, helaas kunnen wij niet uitsluiten dat er groepen naar huis worden gestuurd. We zorgen in dergelijke gevallen wel voor noodopvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Uitgangspunt op het Carillon is dat we werken met 'leerstof jaargroepen'. Echter, soms kan het aantal leerlingen voor bepaalde te groot zijn voor een jaargroep en te klein voor een zelfstandige groep. In dat geval formeren we een combinatiegroep. Op dit moment heeft het Carillon 15 groepen. Daarvan zijn er 3 een combinatiegroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft, als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Spraak- taalproblemen Meer dan gemiddeld

Wij werken op onze school samen met Connect Logopedie Zwolle. Kinderen worden al op jonge leeftijd gescreend. Logopedie-behandeling vindt plaats onder schooltijd op school. Aanmelden gaat vanuit de leerkracht altijd in overleg met de intern begeleider en de ouders. Wij hebben, waar nodig, een goede samenwerking met Pento, Kentalis en ambulant begeleiders.

Dyslexie Gemiddeld

Bij alle leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het lezen en spellen. Er is verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. In schooljaar 2021-2022 volgt het team een taal-lees-verbetertraject. Ondersteuning wordt geboden vanuit logopedie.  

Dyscalculie Matig

Bij alle leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het rekenen. Er is verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. Daar waar dit nodig is wordt deze van extern betrokken.  

Motorische beperkingen Gemiddeld

Wij werken samen met kinderfysiopraktijk De Regge. Zij hebben fysiotherapeuten in dienst die ruime ervaring hebben in de begeleiding van kinderen die motorische ondersteuning nodig hebben. Leerlingen in groep 2 worden gescreend en kunnen, waar nodig en in overleg met ouders, meedoen aan het ondersteuningsprogramma ‘Argeloos bewegen’ op school. Fysiotherapie vindt plaats onder schooltijd op school. Aanmelden gaat vanuit de leerkracht altijd in overleg met de intern begeleider en de ouders. Locatie Bachlaan is rolstoel toegankelijk.  

Zieke kinderen Niet aanwezig Er is geen specifieke expertise voor zieke kinderen op onze school. De specifieke zorg aan deze leerlingen, zal individueel bekeken moeten worden. Daar waar nodig kan er externe hulp ingezet worden.  

ZML-kinderen Matig Er is geen specifieke expertise voor ZML.

Auditieve beperkingen Gemiddeld

Het begeleiden van leerlingen met een auditieve beperking en slechthorende leerlingen is niet onze expertise, maar we hebben al jaren goede samenwerking met Kentalis en ambulant begeleiders, waardoor we een mogelijkheid hebben voor begeleiding.  

Visuele beperkingen Matig Voor kinderen met een ernstige visuele beperking zijn wij matig toegerust. Voor kinderen met beperkte visuele problemen is er goede samenwerking met Bartiméus en ambulant begeleiders.  

Gedragsproblemen Meer dan gemiddeld

Leerkrachten en leerkrachtondersteuners op onze school hebben meer dan gemiddeld kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met specifieke gedragsproblemen. Onze leerkrachten zijn in staat om kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving aan te bieden. Als de belemmering van het gedrag zo groot wordt, dat er geen ruimte is om te kunnen leren, ervaren wij grenzen. De veiligheid van de groep, leerling en leerkracht gaat voor alles. In overleg met de intern begeleider wordt expertise ingezet, individueel of in groepsverband. In alle groepen maken wij gebruik van de Kanjertraining. Vanuit de Kanjertraining zijn protocollen grensoverschrijdend gedrag opgesteld.  

Jonge risicokind Gemiddeld

Bij de onderbouwleerkrachten is specifieke kennis aanwezig rond het jonge risicokind. Waar nodig kan externe hulp ingezet worden. In de wijk zijn de contacten met de aanleverende scholen en organisaties goed. In schooljaar 2021-2022 gaat een onderbouwleerkracht een studie volgen over gedrag van het jonge kind.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven