De Ichthus

Zwarteweg 74 8017 AZ Zwolle

Schoolfoto van De Ichthus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Ichthus werkt middels 3 cycli.

Dagelijkse cyclus: 

Vanuit de aangeboden lessen en de daarbij behorende observaties van de leerkracht, stelt de leerkracht dagelijks de inhoud van de lessen bij. Gegevens van dag 1 worden omgezet naar nuances voor de aanpak van dag 2.

Methodische cyclus:

3 wekelijks worden er methode toetsen afgenomen. Deze resultaten worden geadministreerd in Parnassys en daarmee ook in Leeruniek. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en omgezet in extra ondersteuning. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per methode. De ene methode gebruikt hier een remediëring/verrijking week voor, waar de andere methode de opgedane hiaten onder de verwerking van het volgende blok meeneemt. In alle gevallen worden hiaten adequaat verholpen.

Halfjaarlijkse cyclus:

Ieder half jaar neemt de school Cito-toetsen af onder de kinderen van groep 3 t/m groep 8. De toetsen worden ingevoerd in Parnassys en Leeruniek. Vervolgens worden ze geanalyseerd en omgezet in plannen voor de groepen. Het beschrijven van stimulerende en belemmerende factoren en het benoemen van onderwijskenmerken, vormt samen met de analyses de basis van de plannen. De uitwerking wordt ingepland tijdens de reguliere lestijden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Ichthus heeft haar kwaliteit grotendeels op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.  Er is nu weer stabiliteit en rust in de school, na een periode met wisselende schoolleiding;  Enthousiast team met de blik vooruit;  Voldoende, maar kwetsbare resultaten;  Positief en veilig schoolklimaat;  Tevreden leerlingen en ouders;  De school is trots op de integrale aanpak van de zaakvakken en de creatieve vakken.  De ondersteuning van leerlingen met achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling heeft aanscherping nodig.  De kwaliteitszorg is grotendeels op orde. Reflectie op de effecten van het lesgeven, borging van behaalde kwaliteit en continuïteit in de aansturing vragen daarbij de aandacht.

Terug naar boven