De Ichthus

Zwarteweg 74 8017 AZ Zwolle

Schoolfoto van De Ichthus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Ichthus werkt middels 3 cycli.

Dagelijkse cyclus: 

Vanuit de aangeboden lessen en de daarbij behorende observaties van de leerkracht, stelt de leerkracht dagelijks de inhoud van de lessen bij. Gegevens van dag 1 worden omgezet naar nuances voor de aanpak van dag 2.

Methodische cyclus:

3 wekelijks worden er methode toetsen afgenomen. Deze resultaten worden geadministreerd in Parnassys en daarmee ook in Leeruniek. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en omgezet in extra ondersteuning. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per methode. De ene methode gebruikt hier een remediëring/verrijking week voor, waar de andere methode de opgedane hiaten onder de verwerking van het volgende blok meeneemt. In alle gevallen worden hiaten adequaat verholpen.

Halfjaarlijkse cyclus:

Ieder half jaar neemt de school Cito-toetsen af onder de kinderen van groep 3 t/m groep 8. De toetsen worden ingevoerd in Parnassys en Leeruniek. Vervolgens worden ze geanalyseerd en omgezet in plannen voor de groepen. Het beschrijven van stimulerende en belemmerende factoren en het benoemen van onderwijskenmerken, vormt samen met de analyses de basis van de plannen. De uitwerking wordt ingepland tijdens de reguliere lestijden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Ichthus heeft haar kwaliteit grotendeels op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.  Er is nu weer stabiliteit en rust in de school, na een periode met wisselende schoolleiding;  Enthousiast team met de blik vooruit;  Voldoende, maar kwetsbare resultaten;  Positief en veilig schoolklimaat;  Tevreden leerlingen en ouders;  De school is trots op de integrale aanpak van de zaakvakken en de creatieve vakken.  De ondersteuning van leerlingen met achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling heeft aanscherping nodig.  De kwaliteitszorg is grotendeels op orde. Reflectie op de effecten van het lesgeven, borging van behaalde kwaliteit en continuïteit in de aansturing vragen daarbij de aandacht.

Terug naar boven