De Ichthus

Zwarteweg 74 8017 AZ Zwolle

Schoolfoto van De Ichthus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsprotocol

Welke stappen zetten we bij het vervangen van een afwezige leerkracht? Door Vivente is een vervangingsprotocol opgezet. Dit protocol is bedoeld om duidelijk te hebben welke stappen worden ondernomen wanneer er geen vervanging beschikbaar is.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Bij een vervangingsvraag wordt eerst binnen de school naar mogelijkheden voor vervanginggezocht, bijvoorbeeld een duo-leerkracht.
- Als er binnen de school geen vervanging beschikbaar is, wordt gekeken of er vervangingbeschikbaar is uit de interne of externe vervangerspool.
- Is er geen vervanging dan wordt gekeken of er een bevoegde ouder, leraarondersteuner,onderwijsassistent of stagiaire ingezet kan worden van binnen de school.
- In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Wij realiseren ons dat deze situatieonwenselijk is en doen onze uiterste best om deze stap te voorkomen. Groepen verdelen doen we niet. Dat zet teveel druk op de lessen van andere klassen en leerkrachten. Ons streven is dat om uiterlijk 7.45 uur bekend is of er een invaller beschikbaar is, zodat u daarna zo spoedig als mogelijk wordt geïnformeerd. Voor SBO de Brug proberen we u voor 7.30 uur te informeren i.v.m. leerlingenvervoer. De leerlingen die toch naar school komen, ontvangen geen les maar worden binnen de school opgevangen in een andere groep. De leerlingen doen mee met de andere groep en/of maken gebruik van een noodpakket.
- Is de leerkracht langer dan één dag afwezig en er is geen vervanging dan worden ouders geïnformeerd of en op welke wijze er de volgende dag(en) les wordt gegeven. Dit kan betekenen dat er een roulatieschema wordt gemaakt, zodat niet dezelfde leerlingen meerdere dagen (maximaal twee dagen) geen les krijgen. Dat betekent dat er intern wordt geschoven met leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe zijn er op de Ichthus 'leerstof jaarklassen'. Wanneer organisatorische factoren er om vragen worden er combinatiegroepen gevormd. 

Groepsdoorbroken werken: International Primary Curriculum (IPC) De groepen 3 tot en met 8 bieden we een geïntegreerd programma aan wat betreft de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, techniek, mens en samenleving, internationale vorming, kunstzinnige vorming en natuuronderwijs, het zogeheten IPC ‘International Primary Curriculum’. Tijdens een project komen niet alle vakgebieden aan bod. De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op ‘natuur’, ‘geschiedenis’, ‘aardrijkskunde’ of ‘kunst’. Binnen een volgend project komen weer andere vakgebieden aan de orde. Tijdens IPC zijn er drie clusters van groepen, de zogenaamde ' Mile Post' .

Mile Post 1= groep 3 en 4

Mile Post 2= groep 5 en 6

Mile Post 3= groep 7 en 8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De huidige stand van zaken omtrent  het aanbod van De Ichthus ligt vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel die als bijlage is toegevoegd. We hebben de ambitie om door te ontwikkelen als school en ons profiel nog meer concreet te maken. In de komende periode zullen we hierbij nagaan waar we ons op zullen richten. Voor het komende jaar staat het door ontwikkelen van het aanbod van kinderen die meer/hoogbegaafd zijn op het programma. Graag willen we ook in dialoog met ouders en het netwerk een zelfanalyse doen en doelen stellen voor de langere termijn.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven