CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Veel leerlingen van onze school doen mee aan schoolsporttoernooien en sportactiviteiten.
  • We geven al onze groepen wekelijks Engelse les. Onze leerlingen leren de Engelse taal spreken, lezen en schrijven.
  • Schoolfoto van CBS De Duyvencamp
  • Binnen ons onderwijs (groep 3-8) werkt elke leerling op papier en op zijn eigen (school) device.
  • De Duyvencamp is een cultuurschool. We besteden meer aandacht aan beeldende vorming, drama, muziek en techniek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft de laatste jaren mooie stappen gemaakt in de eindopbrengst. Het team heeft diverse scholingen gevolgd en het aanbod is vernieuwd. Schooljaar 16-17 was een topjaar maar we verwachten dat ook de komende jaren de opbrengsten op een goed niveau zullen liggen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari vindt de CITO toetsperiode plaats. Deze toetsen worden afgenomen vanaf groep 3-8 volgens de toetskalender.

Leerlingen die onvoldoende scoren op de CITO- of methodegebonden toetsen krijgen planmatig hulp. Deze hulp wordt geëvalueerd. Toetsen worden waar nodig adaptief afgenomen.

De CITO opbrengsten worden 2 keer per jaar, ook bij de tussenopbrengsten, geanalyseerd. Dit gebeurt op leerling- groep- en schoolniveau. De intern begeleider maakt trendanalyses en stelt interventies op voor de school.

Vanuit groepsbesprekingen worden interventies opgesteld voor leerlingen, groepen, bouwen en eventueel de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Mede op basis van het laatste inspectiebezoek heeft de school ingezet op verbetering van de eindopbrengsten. In schooljaar 2016-2017 had dit een zeer positief effect en de verwachting is dat de komende jaren de eindopbrengst op of boven het landelijk gemiddelde zullen liggen.

Terug naar boven