CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Onze kinderen spelen dagelijks buiten. Regelmatig worden en reken- en leesactiviteiten buiten gegeven.
  • Onze leerlingen zijn waardevol! Daarom wordt je gezien. Zo begroeten we alle leerlingen persoonlijk bij de start van de dag.
  • Op onze school krijgen alle leerlingen wekelijks Engels. Zo leren onze leerlingen spelenderwijs Engels spreken, schrijven en verstaan.
  • Ons basisaanbod (rekenen, lezen, schrijven, taal) wordt gegeven m.b.v. boeken, werkboeken, concreet materiaal en chromebooks.
  • We besteden meer aandacht aan kunsteducatie. Beeldende vorming, muziek, drama en techniek zijn belangrijk voor ons.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft de laatste jaren mooie stappen gemaakt in de eindopbrengst. Het team heeft diverse scholingen gevolgd en het aanbod is vernieuwd. Schooljaar 16-17 was een topjaar maar we verwachten dat ook de komende jaren de opbrengsten op een goed niveau zullen liggen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari vindt de CITO toetsperiode plaats. Deze toetsen worden afgenomen vanaf groep 3-8 volgens de toetskalender.

Leerlingen die onvoldoende scoren op de CITO- of methodegebonden toetsen krijgen planmatig hulp. Deze hulp wordt geëvalueerd. Toetsen worden waar nodig adaptief afgenomen.

De CITO opbrengsten worden 2 keer per jaar, ook bij de tussenopbrengsten, geanalyseerd. Dit gebeurt op leerling- groep- en schoolniveau. De intern begeleider maakt trendanalyses en stelt interventies op voor de school.

Vanuit groepsbesprekingen worden interventies opgesteld voor leerlingen, groepen, bouwen en eventueel de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de Duyvencamp een inspectiebezoek gehad. Het eindoordeel was voldoende. 

In 2020 heeft de Duyvencamp meegedaan aan een themaonderzoek Bugerschap van de inspectie. Hier is geen oordeel over gegeven. 

Terug naar boven