CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Onze kinderen spelen dagelijks buiten. Regelmatig worden en reken- en leesactiviteiten buiten gegeven.
  • Onze leerlingen zijn waardevol! Daarom wordt je gezien. Zo begroeten we alle leerlingen persoonlijk bij de start van de dag.
  • Op onze school krijgen alle leerlingen wekelijks Engels. Zo leren onze leerlingen spelenderwijs Engels spreken, schrijven en verstaan.
  • Ons basisaanbod (rekenen, lezen, schrijven, taal) wordt gegeven m.b.v. boeken, werkboeken, concreet materiaal en chromebooks.
  • We besteden meer aandacht aan kunsteducatie. Beeldende vorming, muziek, drama en techniek zijn belangrijk voor ons.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de eindtoets waren in de jaren 2018, 2019 en 2020 waren (ruim) boven het landelijk gemiddelde. De opbrengst van de eindtoets van 2021 en 2022 waren onder het landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren doordat de groepen klein waren(weinig leerlingen) en een beneden gemiddelde leerlingscore van invloed is op de gemiddelde schoolscore.  

De resultaten van de eindtoets van 2023 zijn ruim boven landelijk gemiddelde.  Ook de percentages van de behaalde referentieniveaus zijn boven het landelijk gemiddelde.

Referentieniveaus eindtoets 2023:

Percentage behaald Lezen 1f 100   2f 100

Percentage behaald taalverzorging 1f 100   2f 75

Percentage behaald tekenen 1f 100   1s 63

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de toetsen van het LVS 'leerling in beeld' vanaf schooljaar 23-24. We richten ons op de groei van de leerling. De LVS toetsen worden afgenomen vanaf groep 3-8 volgens de toetskalender.

Leerlingen die beneden gemiddeld scoren op de LVS- of methodegebonden toetsen krijgen planmatig hulp. Deze hulp wordt geëvalueerd. Toetsen worden waar nodig adaptief afgenomen.

De 'leerling in beeld' opbrengsten worden 2 keer per jaar, ook bij de tussenopbrengsten, geanalyseerd. Dit gebeurt op leerling- groep- en schoolniveau. De intern begeleider maakt trendanalyses en stelt interventies op voor de school.

Vanuit groepsbesprekingen worden interventies opgesteld voor leerlingen, groepen, bouwen en eventueel de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We hebben een PO VO beleid waarin beschreven is welke stappen we doorlopen om te komen tot een passend schooladvies.

De ouders en het kind spelen hier een grote rol in; we nemen ze mee in onze argumenten en het advies. We adviseren kansrijk zodat elke leerling uitstroomt naar een voor hem/ haar passend vervolgonderwijstype.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Duyvencamp werkt met Kwink, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. Leerlingen leren sociale vaardigheden, respect hebben voor elkaar en een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Vanuit KWINK en onze groepsvormingsweken worden per groep klassenregels opgesteld.

Als er incidenten zijn worden deze vrijwel direct besproken en uitgesproken. Waar nodig wordt ons omgangsprotocol hierbij gebruikt. 

Jaarlijks monitoren we de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen met SCOL. Naast de lessen sociaal emotionele vorming, hebben we aandacht voor burgerschap, Godsdienst en verschillende geloofsopvattingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Waardevol (jij mag jezelf zijn
  • verbindend (respect)
  • Wereldwijs (burgerschap)

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2017 heeft de Duyvencamp een inspectiebezoek gehad. Het eindoordeel was voldoende. 

In 2020 heeft de Duyvencamp meegedaan aan een themaonderzoek Bugerschap van de inspectie. Hier is geen oordeel over gegeven. 

Terug naar boven