CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Onze kinderen spelen dagelijks buiten. Regelmatig worden en reken- en leesactiviteiten buiten gegeven.
  • Onze leerlingen zijn waardevol! Daarom wordt je gezien. Zo begroeten we alle leerlingen persoonlijk bij de start van de dag.
  • Op onze school krijgen alle leerlingen wekelijks Engels. Zo leren onze leerlingen spelenderwijs Engels spreken, schrijven en verstaan.
  • Ons basisaanbod (rekenen, lezen, schrijven, taal) wordt gegeven m.b.v. boeken, werkboeken, concreet materiaal en chromebooks.
  • We besteden meer aandacht aan kunsteducatie. Beeldende vorming, muziek, drama en techniek zijn belangrijk voor ons.

Het team

Toelichting van de school

Om onduidelijke redenen kloppen de gegevens over het aantal FTE niet. Beide grafieken kloppen dus niet. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door bevoegd personeel uit de invalpool, eigen teamleden of externe invallers met een onderwijsbevoegdheid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerkrachten bij ons op school zijn bevoegd. Het grootste gedeelte is ervaren. Startende leerkrachten worden begeleid en krijgen ondersteuning waar nodig.

Vakdocenten muziek worden ingehuurd onder en na schooltijd. Tijdens onze Cultuurdagen en workshops worden de meeste lessen gegeven door muziekdocenten, kunstenaars en/of docenten beeldende vorming.

De gymlessen worden verzorgd door onze eigen CALO gymdocent en door een gymdocent van Sportservice.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Spraak- taalproblemen; Meer dan gemiddeld Wij werken op onze school samen met Connect logopedie Expertise voor uitspraak en lees- en spellingproblemen aanwezig. Kinderen worden in groep 2 gescreend.

Dyslexie; Meer dan gemiddeld; Bij alle onze leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het lezen. Er is verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. Daar waar dit nodig is wordt deze van extern betrokken.

Dyscalculie; Gemiddeld Bij alle leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het rekenen. Er is echter geen verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. Onze school streeft op dit gebied naar de inzet van een rekenspecialist. Daar waar dit nodig is wordt deze van extern betrokken.

Motorische beperkingen; Gemiddeld Wij werken samen met kinderfysiopraktijk de Regge. Zij hebben fysio therapeuten in dienst die ruime ervaring hebben in de begeleiding van kinderen die motorische ondersteuning nodig hebben. Zieke kinderen Lager gemiddeld tot gemiddeld Er is geen specifieke expertise voor zieke kinderen op onze school. In het ondersteuningsteam van onze school zetten we wel de expertise van de jeugdarts, schoolverpleegkundige, in om daar waar het kan, deze groep kinderen op onze school een plek te bieden. Ondersteuning vanuit cluster 3 en Adapt.

ZML-kinderen; Gemiddeld. Er is geen specifieke expertise voor ZML. Wel werken we met handelingsplannen, verlengde instructies en OPP’s.

Auditieve beperkingen; gemiddeld. Leerlingen met een auditieve beperking, bijvoorbeeld met een gehoorapparaat, kunnen we op onze school adequate ondersteuning en begeleiding bieden. In de begeleiding van en het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen zijn wij toegerust. Ondersteuning vanuit cluster 2 Kentalis. Visuele beperkingen Gemiddeld We werken samen met Bartimeus.

Gedragsproblemen: Gemiddeld. Leerkrachtenen & onderwijsassistente op onze school hebben kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met specifieke gedragsproblemen. Onze leerkrachten zijn in staat om kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving aan te bieden. Jonge risicokind Gemiddeld. Bij de onderbouwleerkrachten is specifieke kennis aanwezig rond het jonge risicokind. Deze kennis wordt waar nodig ingezet. Anderstaligen Niet aanwezig.  

Hoogbegaafdheid; Meer dan gemiddeld. Bij onze IB-er  en hoogbegaafdheidsspecialist is specifieke kennis aanwezig rond hoogbegaafdheid. Deze kennis wordt waar nodig ingezet. Interne plusgroep- Columbusgroep in school. Samenwerking met VO- Eurekalessen voor leerlingen groep 7-8. Same

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij, binnen de mogelijkheden die de school heeft, ons onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, verkorte of verlengde instructies of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Soms is er meer ondersteuning nodig en bekijken we samen met ouders welke interne en /of externe hulp passend is.

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de ondersteuning die wij wel en niet kunnen bieden. Zo hebben we een onderwijsassistente in dienst en werken een logopediste, maatschappelijk werkster en fysiotherapeute bij ons in school. Ook werken we nauw samen met een vaste (school) orthopedagoog, diverse dyslexiecentra en andere instanties.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Duyvencamp werkt samen met Partou en Doomijn. De peuters van de peuteropvang komen een aantal keer per jaar spelen bij ons op school. Zo wordt de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool versoepeld.

Terug naar boven