CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Veel leerlingen van onze school doen mee aan schoolsporttoernooien en sportactiviteiten.
  • We geven al onze groepen wekelijks Engelse les. Onze leerlingen leren de Engelse taal spreken, lezen en schrijven.
  • Schoolfoto van CBS De Duyvencamp
  • Binnen ons onderwijs (groep 3-8) werkt elke leerling op papier en op zijn eigen (school) device.
  • De Duyvencamp is een cultuurschool. We besteden meer aandacht aan beeldende vorming, drama, muziek en techniek.

Het team

Toelichting van de school

Om onduidelijke redenen kloppen de gegevens over het aantal FTE niet. Beide grafieken kloppen dus niet. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door bevoegd personeel uit de invalpool, eigen teamleden of externe invallers met een onderwijsbevoegdheid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerkrachten worden regelmatig tot jaarlijks geschoold m.b.t. hun muzikale vaardigheden. Daarnaast wordt er voor projecten/ projectlessen gebruik gemaakt van vakdocenten muziek.

Tijdens onze Cultuurdagen en workshops worden de meeste lessen gegeven door muziekdocenten, kunstenaars en/of docenten beeldende vorming.

De gymlessen worden verzorgd door onze eigen CALO gymdocent en door een gymdocent van Sportservice.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Spraak- taalproblemen; Meer dan gemiddeld Wij werken op onze school samen met Connect logopedie Expertise voor uitspraak en lees- en spellingproblemen aanwezig. Kinderen worden in groep 2 gescreend.

Dyslexie; Meer dan gemiddeld; Bij alle onze leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het lezen. Er is verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. Daar waar dit nodig is wordt deze van extern betrokken.

Dyscalculie; Gemiddeld Bij alle leerkrachten is er vanuit de basisopleiding kennis aanwezig over de didactiek van het rekenen. Er is echter geen verdiepte kennis op dit onderwerp aanwezig. Onze school streeft op dit gebied naar de inzet van een rekenspecialist. Daar waar dit nodig is wordt deze van extern betrokken.

Motorische beperkingen; Gemiddeld Wij werken samen met kinderfysiopraktijk de Regge. Zij hebben fysio therapeuten in dienst die ruime ervaring hebben in de begeleiding van kinderen die motorische ondersteuning nodig hebben. Zieke kinderen Lager gemiddeld tot gemiddeld Er is geen specifieke expertise voor zieke kinderen op onze school. In het ondersteuningsteam van onze school zetten we wel de expertise van de jeugdarts, schoolverpleegkundige, in om daar waar het kan, deze groep kinderen op onze school een plek te bieden. Ondersteuning vanuit cluster 3 en Adapt.

ZML-kinderen; Gemiddeld. Er is geen specifieke expertise voor ZML. Wel werken we met handelingsplannen, verlengde instructies en OPP’s.

Auditieve beperkingen; gemiddeld. Leerlingen met een auditieve beperking, bijvoorbeeld met een gehoorapparaat, kunnen we op onze school adequate ondersteuning en begeleiding bieden. In de begeleiding van en het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen zijn wij toegerust. Ondersteuning vanuit cluster 2 Kentalis. Visuele beperkingen Gemiddeld We werken samen met Bartimeus.

Gedragsproblemen: Gemiddeld. Leerkrachtenen & onderwijsassistente op onze school hebben kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met specifieke gedragsproblemen. Onze leerkrachten zijn in staat om kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving aan te bieden. Jonge risicokind Gemiddeld. Bij de onderbouwleerkrachten is specifieke kennis aanwezig rond het jonge risicokind. Deze kennis wordt waar nodig ingezet. Anderstaligen Niet aanwezig.  

Hoogbegaafdheid; Meer dan gemiddeld. Bij IB-er  en hoogbegaafdheidsspecialist is specifieke kennis aanwezig rond hoogbegaafdheid. Deze kennis wordt waar nodig ingezet. Interne plusgroep- Columbusgroep in school. Samenwerking met VO- Eurekalessen voor leerlingen groep 7-8. Same

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven