CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Onze kinderen spelen dagelijks buiten. Regelmatig worden en reken- en leesactiviteiten buiten gegeven.
  • Onze leerlingen zijn waardevol! Daarom wordt je gezien. Zo begroeten we alle leerlingen persoonlijk bij de start van de dag.
  • Op onze school krijgen alle leerlingen wekelijks Engels. Zo leren onze leerlingen spelenderwijs Engels spreken, schrijven en verstaan.
  • Ons basisaanbod (rekenen, lezen, schrijven, taal) wordt gegeven m.b.v. boeken, werkboeken, concreet materiaal en chromebooks.
  • We besteden meer aandacht aan kunsteducatie. Beeldende vorming, muziek, drama en techniek zijn belangrijk voor ons.

In het kort

Toelichting van de school

Waardevol, wereldwijs en verbindend zijn onze kernwaardes.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Omdat elk kind voor ons waardevol is, is er persoonlijk aandacht. We kijken naar het welbevinden, niveau en de ontwikkeling van kinderen en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. Onze leerlingen worden voorbereid op de wereld. We bieden ze daarom een goede, brede basis. Zo wordt er wekelijks Engels, kunsteducatie en burgerschap gegeven. Samenwerken met ouders is belangrijk voor ons. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn we toegankelijk en zijn onze ouder-kind gesprekken maatwerk. Onze leerlingen werken met klasgenoten, maar ook met schoolgenoten samen. Hierdoor kennen de kinderen van de school elkaar. Kinderen voelen zich snel thuis bij ons waardoor er een veilige en gemoedelijke sfeer heerst.

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waardevol
  • Wereldwijs
  • Verbindind
  • Engels
  • Kunsteducatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Duyvencamp heeft momenteel (juni 2023) ruim 175 leerlingen. Er is een groei zichtbaar, met name binnen de jongste groepen.

De leerlingen die onze school bezoeken wonen voornamelijk in Berkum en in de buitengebieden rondom Berkum. Een enkeling woont in een andere Zwolse wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken met een omgangsprotocol. Hierin is te lezen hoe we met elkaar om gaan. Ook is in dit protocol ons anti pestbeleid te vinden.

Bij onze organisatie Vivente is het protocol 'verwijderen en schorsen' op te vragen.

Terug naar boven