CBS De Duyvencamp

Eikenlaan 23 8024 CA Zwolle

  • Veel leerlingen van onze school doen mee aan schoolsporttoernooien en sportactiviteiten.
  • We geven al onze groepen wekelijks Engelse les. Onze leerlingen leren de Engelse taal spreken, lezen en schrijven.
  • Schoolfoto van CBS De Duyvencamp
  • Binnen ons onderwijs (groep 3-8) werkt elke leerling op papier en op zijn eigen (school) device.
  • De Duyvencamp is een cultuurschool. We besteden meer aandacht aan beeldende vorming, drama, muziek en techniek.

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind wordt bij ons gezien en gekend!

Bassischool De Duyvencamp is een open christelijke basisschool in de Zwolse wijk Berkum. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en daarom staat het kind centraal en mag het zichzelf zijn. We kijken naar het niveau en de ontwikkeling van individuele kinderen en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. 

We zijn een open christelijke basisschool met aandacht en respect voor elkaar. We staan open voor iedereen en hechten er veel waarde aan om een welkome en veilige plek te zijn. Kinderen voelen zich snel thuis bij ons en we zijn trots op onze veilige en gemoedelijke sfeer.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor elkaar
  • Engels
  • Cultuur
  • Open Christelijke Identiteit
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Duyvencamp heeft rond de 125 leerlingen. Er is een groei zichtbaar, met name binnen de jongste groepen.

De leerlingen die onze school bezoeken wonen voornamelijk in Berkum en in de buitengebieden rondom Berkum. Een enkeling woont in een andere wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bijlages zijn op te vragen bij de directeur van de school

Terug naar boven