Christelijke Basisschool de Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het leerlingvolgsysteem ParnaSys volgend wij de resultaten van de leerlingen. Deze resultaten worden, vanaf groep 3, ook opgenomen in het portfolio. De Morgenster bouwt alle rapportage op naar lee?ijd, vaardigheden en kennis. Van een leerling in groep 2 hebben wij andere verwachtingen dan van een leerling uit groep 8. Wij stimuleren van jongs af aan dat leerlingen zelfstandig keuzes maken, re?ecteren op hun keuzes en hun werk en positief-kritisch naar zichzelf en hun prestaties kijken.

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de eindresultaten boven het landelijke gemiddelde (de leerlingen met eigen leerlijn zijn gefilterd).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen vinden bij ons plaats in januari en in juni, dit noemen wij de midden- en eindtoetsen. Deze worden op groepsniveau geanalyseerd en naar aanleiding daarvan wordt een groepsplan opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat De Morgenster een passend advies geeft voor vervolgonderwijs. 

Uit onafhankelijk onderzoek in 2020 blijkt dat 73% van de leerlingen een diploma heeft behaald dat overeenkomt met het basisschooladvies (landelijk ligt dit percentage op 65%). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Herkenbaar samen:

Wij zijn er op gericht om jou te laten ervaren dat je welkom bent. Welkom op school en in de groep waarin je zit. Zo is iedereen welkom op school: ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden. We zijn ook benieuwd naar jou: wie je bent, wat je belangrijk vind, wat je kunt en wat je nog samen met en van anderen wilt leren. Bij ons ben je deel van het geheel. Een geheel met een duidelijke structuur en een duidelijk doel: een wereld waarin mensen samen in harmonie met elkaar leven.

Herkenbaar waardevol:

Je bent welkom omdat je waardevol bent. Je bent op deze wereld met een bedoeling en met mogelijkheden. Wij zijn er op gericht om die mogelijkheden tot het uiterste te ontwikkelen, zodat jij een waardevolle bijdrage kunt leveren op school, thuis en in de buurt. Onze school is waardevol. Wij hebben een opdracht in deze buurt om er voor te zorgen dat mensen in harmonie met elkaar leven. Dat is ook de reden dat wij er zijn voor jou, je ouders en de buurt.

Herkenbaar open:

Omdat iedereen welkom is merk je ook dat wij open zijn. Letterlijk is onze school een plek waar iedereen binnen kan komen om samen met ons het verschil te maken. Figuurlijk staan wij open voor ideeën om nog meer van waarde te zijn voor jou, voor elkaar, voor de ouders en voor de buurt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Open
  • Waardevol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven