Christelijke Basisschool de Morgenster

Korianderplein 4 -6 8042 HM Zwolle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Morgenster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar 2019-2020 is er ivm Corona landelijk geen centrale eindtoets afgenomen en zijn er geen gegevens beschikbaar.

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft er tevens een herberekening plaatsgevonden, waardoor de uiteindelijke score 537 is. 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de getoonde gegevens niet correct. Er heeft een herberekening plaatsgevonden, waardoor de uiteindelijke score 534,2 is. 

De toetsresultaten van de methodetoetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders kunnen deze resultaten zelf inkijken door in te loggen op het ouderportaal. Daar staan ook de resultaten van de CITO-toetsen. Deze resultaten worden, vanaf groep 3, ook opgenomen in het portfolio.De Morgenster bouwt alle rapportage op naar lee? ijd, vaardigheden en kennis. Van een leerling in groep 2 hebben wij andere verwachtingen dan van een leerling uit groep 8. Wij stimuleren van jongs af aan dat leerlingen zelfstandig keuzes maken, re?ecteren op hun keuzes en hun werk en positief-kritisch naar zichzelf en hun prestaties kijken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen vinden bij ons plaats in januari en in juni, dit noemen wij de midden- en eindtoetsen. Deze worden op groepsniveau geanalyseerd en naar aanleiding daarvan wordt een groepsplan opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat De Morgenster een passend advies geeft voor vervolgonderwijs. 

Uit onafhankelijk onderzoek in 2020 blijkt dat 73% van de leerlingen een diploma heeft behaald dat overeenkomt met het basisschooladvies (landelijk ligt dit percentage op 65%). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven