Chr. Basisschool Het Mozaiek

Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle

Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Mozaiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de eindtoets 2019 ligt voor Het Mozaïek ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten; zij beschrijven wat ze waarnemen, trekken conclusies en maken een Plan van Aanpak voor het volgende deel van het schooljaar. Daarnaast geven zij adviezen voor een Plan van Aanpak voor hetzelfde leerjaar in het komend schooljaar. 
Deze plannen worden gebundeld waardoor er een schoolbreed Plan van Aanpak ontstaat. Onder leiding van de Intern Begeleider worden deze plannen doorgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot leren te komen. Regels en omgangsvormen horen daarbij. Wij gebruiken de Kanjertraining om kinderen te leren met elkaar om te gaan, grenzen te stellen en respect te leren opbrengen voor elkaar, maar ook voor zichzelf.De kanjertraining leert kinderen reflecteren op hun eigen gedrag en leert ze dat ze, indien bepaald gedrag ongewenst is, tot ander gedrag te komen. Kinderen ervaren dat ieder kind een Kanjer is, maar dat niet iedereen zich altijd als een Kanjer gedraagt.

De kanjerregels zijn:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht uit
- niemand doet zielig

Het Mozaïek is een buurtschool in Assendorp. De wijk is gemeleerd en de populatie van de school ook. Sociale vaardigheden leren de kinderen deels thuis en deels op school. Als school mogen we de kinderen leren om hun gedrag op een positieve manier in te zetten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kernwaarden Kanjertraining

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven