Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

  • Leren van de mier
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Eliëzerschool, school voor speciaal basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Betrouwbaarheid
  • Dienstbaarheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Waarborgen Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers) zoveel als mogelijk is. De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast de incidentenregistratie (die door het Schoolondersteuningsteam gevolgd wordt) beschikt de school over een ongevallenregistratie. Daarvoor is de hoofd-BHV-er verantwoordelijk. Het MT analyseert jaarlijks de gegevens en stelt verbeterpunten vast. Indien nodig worden ouders ingelicht. De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een vorm van sociaal-emotionele training gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Twee keer per jaar wordt een veiligheidslijst bij leerlingen afgenomen waarover verantwoording wordt afgelegd aan de inspectie van het onderwijs. De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. De school beschikt over een Veiligheidsteam. Deze commissie houdt zich specifiek bezig met veiligheid op school. Zij signaleren en zetten indien nodig acties in gang. Jaarlijks presenteert dit team zich aan de leerlingen. Door middel van een brievenbus in school kunnen leerlingen zorgpunten op het gebied van veiligheid aangeven. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 5 BHV'ers. Eén van hen is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en het plein.    

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij zijn een streekschool en hebben te maken met meerdere scholen en jeugdzorg van zo'n 23 gemeenten. 


Terug naar boven