Obadjaschool Cluster 4

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

Schoolfoto van Obadjaschool Cluster 4

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De komende Schoolplanperiode gaan we onze visie op sociale opbrengsten vormgeven, waarbij we gebruik maken van de leerlijn burgerschapsonderwijs. Daarbij zullen we ook onze doelen vaststellen. 

Hieronder formuleren we nog de uitgebreide visie van de vorige Schoolplanperiode, die we ook zullen verwerken in onze vernieuwde visie. 

Vanuit de kernwaarden van onze school zijn we gekomen tot het formuleren van leefregels. Immers, onze missie is het voorbereiden van leerlingen op een plaats in de maatschappij. Om actief en doelgericht te kunnen werken aan de vorming van onze leerlingen, hebben we leefregels opgesteld. Deze regels zijn er op gericht om de leerlingen een op de Bijbel gebaseerde levenshouding bij te brengen.

De regels op onze school – dus ook de leefregels – staan in de context van onze Bijbelse mensvisie. Elk mens heeft regels nodig. We zijn geplaatst in relatie tot andere mensen en zullen rekening moeten houden met anderen. Regels zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Dit komt tegemoet aan de fysieke behoeften van onze leerlingen. Straffen en belonen zullen we gebruiken om leerlingen wat te leren over hun gedrag, waarbij oorzaak en gevolg duidelijk moeten zijn. 

De norm voor onze regelgeving wordt gevonden in de Tien Geboden. Vanuit de geboden van de Heere kunnen we duidelijke lijnen trekken naar het schoolleven van elke dag. De Heidelbergse Catechismus verwoordt het duidelijk in vraag en antwoord 111, waarin het gaat over het achtste gebod: ‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere; met hem alzo handel, als ik wilde dat men met mij handelt...’. Bij het naleven van regels horen beloningen. Deze zullen meestal in woorden gegeven worden. Het komt ook weleens voor dat we iets in het vooruitzicht stellen als leerlingen volgens de regels handelen en zich positief opstellen. Waardering van goed gedrag heeft een positieve werking op het welbevinden van de leerlingen.   Waar regels gesteld worden, komen ook straffen voor. Het doel is dat leerlingen leren van hun de straf die ze krijgen en deze moet dan ook remediërend zijn en mag niet plaats vinden vanuit onmacht of emotie. De plaats van de opvoeder is hierin van wezenlijk belang. De opvoeder zal kritisch kijken naar zijn/haar eigen functioneren en openstaan voor opbouwende kritiek van anderen op zijn/haar gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Binnen onze school gelden eigen regels, toegespitst op onze specifieke situatie, die met de leerlingen worden doorgesproken. Zij kunnen ook op het naleven van de regels worden aangesproken.  

De acht leefregels zijn:     

 1. Ga met respect om met Gods schepping           
 2. Zorg voor jezelf en de ander                                       
 3. Ieder mens mag er zijn               
 4. Gebruik je talenten tot eer van God
 5. Denk vooruit                                                   
 6. Durf te kiezen                               
 7. Werk goed samen 
 8. Doe wat je kunt

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Liefde en dienstbaar
 • Verantwoordelijk
 • Betrouwbaar

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

In het bijgevoegde document, wat te vinden is onder het kopje "Oordeel Onderwijsinspectie" treft u de volgende resultaten aan: 

 1. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
 2. De bestendiging in het voortgezet onderwijs.
 3. De leerrendementen.
 4. De beoordeling van de opbrengsten van ons onderwijs.

Tevens zijn deze resultaten ook te vinden op onze website. 


Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het cursusjaar 2020 - 2021 hebben we inspectiebezoek gehad op de Obadjaschool Cluster 4. 

De volgende 4 onderdelen zijn getoetst en ook als voldoende beoordeeld door de inspectie.

OP3 Didactisch handelen

SK2 Pedagogisch klimaat / Leerklimaat

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

KA1 Kwaliteitszorg

Terug naar boven