Obadjaschool Cluster 4

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

Schoolfoto van Obadjaschool Cluster 4

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een invalpool waaruit we putten in het geval er vervanging nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze onderwijsvisie heeft de naam 'Kansrijk denken' en is gebaseerd op het Triple C-gedachtengoed. In de bijlage is een nadere uitwerking van de onderwijsvisie uitgewerkt.
Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hiervoor het document 'rooster cluster 4'

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Zie hiervoor het document 'rooster cluster 4'

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Obadjaschool cluster 4 te Zwolle willen we kwetsbare kinderen toerusten voor de overgang naar het vervolgonderwijs of, binnen hun vermogen, naar zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Als school willen we inhoud geven aan onze onderwijzende en opvoedende taak in de zin zoals de pedagoog J. Waterink het verwoordde: "het door God geschapen kind op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst." Vanuit de belijdenis dat we ons leven wilen inrichten naar Gods Woord en de belijdenisgeschriften hebben we voor onze kwetsbare leerlingen een begeleidingsmodel ontwikkeld om op deze manier zo goed mogelijk aan onze visie gestalte te kunnen geven.

Uitgangspunt van ons gekozen onderwijsconcept is de veronderstelling dat gedrag sterk bepaald wordt door de omstandigheden waarin men leeft. In de begeleiding wordt, in tegenstelling tot andere methoden, het probleemgedrag niet primair als uitgangspunt genomen. In plaats daarvan worden de omgevingsvariabelen aangepakt om het welbevinden te bevorderen. In het begeleidingsmodel kiest de werknemer van onze school voor ondersteuning van én samenwerking met de leerling bij het vorm geven aan een zo normaal mogelijk bestaan. Ons onderwijsconcept noemen we "Kansrijk Denken" en is bedoeld voor alle leerlingen op cluster 4. We willen de leerlingen het gewone leven laten ervaren door: - uit te gaan van hun menselijke behoeften - een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aan te gaan (relatieopbouw) - samen te werken aan betekenisvol onderwijs (competentieopbouw) - anders te kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aan te pakken.

We werken vanuit de volgende principes:

 • We werken altijd vanuit het "waarom" van onze visie;
 • ons handelen is gebaseerd op het model "Kansrijk Denken";
 • we komen tegemoet aan fysieke, mentale, emotionele en zingevende behoeften van de leerlingen;
 • we bieden onvoorwaardelijke steun en sluiten sensitief en responsief aan bij het ontwikkelniveau van de leerling;
 • we kijken altijd naar het "waarom" van het gedrag (ijsberg) en doorbreken daarmee ineffectieve actiereactiepatronen bij probleemgedrag;
 • we geven betekenisvol onderwijs; we werken aan competenties door middel van leerdoelen;
 • we zijn altijd aanspreekbaar op de afgesproken principes waar we ons aan verbonden hebben.

De ambitie van Berséba is het bieden van een dekkend netwerk. We zien daar voor ons, als team van de Obadjaschool Cluster 4, een grote rol weggelegd.

Het team heeft (onder voorwaarden) de ambitie uitgesproken om voor de volgende leerlingen op de Obadjaschool Cluster 4 te voldoen aan hun onderwijsbehoeften:

Leerlingen die een zwaar arrangement nodig hebben i.v.m.:

 1. Een hechtingsproblematiek (mits er begeleiding mogelijk is vanuit het SWV en/of de gemeente)
 2. ASS 
 3. ADHD
 4. Angststoornissen
 5. Depressief gedrag
 6. Faalangst
 7. Concentratieproblemen
 8. Motivatieproblemen
 9. Maatschappelijke problemen

Leerlingen die een middel zwaar arrangement nodig hebben i.v.m.:

 1. een visuele beperking (mits de onderwijsbehoeften van de andere leerlingen in de groep dit toestaan)
 2. een auditieve beperking
 3. een communicatieve beperking
 4. rekenproblemen
 5. lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie)
 6. hoogbegaafdheid (waaronder gedragsproblemen)

Leerlingen die een licht arrangement nodig hebben i.v.m.:

 1. een lichamelijke beperking
 2. epilepsie
 3. een verstandelijke beperking (deels, overlap met populatie Obadjaschool cluster 3)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school hebben we de ambitie om Zorg in Onderwijs nog beter gestalte te geven. Daarvoor gaan we een pilot draaien in samenwerking met een Zorgboerderij. Tevens willen we de gemeenten en de samenwerkingsverbanden meer onderdeel laten zijn van de gezamenlijke zorg voor onze leerlingen en inwoners. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven