obs De Octopus

Provincieroute 143 8016 GB Zwolle

 • Schoolfoto van obs De Octopus
 • Schoolfoto van obs De Octopus
 • Schoolfoto van obs De Octopus
 • Schoolfoto van obs De Octopus
 • Schoolfoto van obs De Octopus

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de schoolpagina van openbare basisschool de Octopus.

Fijn dat je benieuwd bent naar onze school. Dit SchoolVenster geeft meer informatie over onze school en biedt inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en zijn door onszelf aangevuld. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster je betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Ben je benieuwd naar de school? Kijk dan op onze website (www.obsdeoctopus.nl) of maak een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren je met plezier!

Graag tot ziens,

Ingeborg de Ruiter, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen leren
 • Samen leven
 • Samen groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 21 augustus 1989 werd onze school opgericht. De Octopus staat in de wijk Schellerlanden en is gehuisvest in een mooi en ruim gebouw met allerlei voorzieningen.

De onderbouw en de bovenbouw zijn in een apart gedeelte van het gebouw vinden. Iedere kant van het gebouw heeft een eigen gemeenschappelijke ruimte. Daar worden de weekopeningen en de klassenshows gehouden. Ook kan er in de hal groepsdoorbroken worden gewerkt. Aan de achterkant van de school is de gymzaal te vinden waar de leerlingen vanaf groep 3 twee keer per week les krijgen.

De kleuterbouw beschikt over een eigen speellokaal en een uitnodigend groen binnenplein waar naar hartelust kan worden gespeeld. In het voorjaar van 2023 is het binnenplein helemaal verduurzaamd en is er een groen en avontuurlijk speelplein gerealiseerd.

Onze school heeft maar liefst vier ingangen/uitgangen. Zo gaan de kleuters door hun eigen deur naar binnen. Hierdoor blijft het rustig en overzichtelijk in en rondom onze school. Onder schooltijd zijn alle deuren dicht en kan er bij de voordeur worden aangebeld. 

De school beschikt over een mooie en moderne bibliotheek en een technieklokaal. Op de 1e verdieping hebben directie en intern begeleider een grote gezamenlijke werkkamer. Ook de administratie heeft haar werkplek op de 1e verdieping. 

Hieronder een aantal faciliteiten en bijzonderheden van onze school:

 • voorschoolse en naschoolse opvang door Doomijn Kinderopvang (7.30 uur-18.15 uur)
 • een Kinderdagverblijf in de school
 • schoolmaatschappelijk werk
 • logopedie
 • kinderfysiotherapie 
 • psychomotorische therapie & oefentherapie
 • dyslexiebehandeling 
 • eigen gymzaal èn speellokaal
 • allerlei wisselende peuteractiviteiten, zoals peutergym
 • Talentateliers voor groep 1-8
 • een schoolbibliotheek
 • een schoolkoor
 • een vakdocent gymnastiek voor alle groepen
 • een vakdocent muziek voor alle groepen
 • een leerkracht Mindfulness voor alle groepen
 • een avontuurlijk groen schoolplein voor groep 3-8
 • een groen en beschermd binnenplein voor de kleuters
 • allerlei naschoolse activiteiten, zoals sportclubs of muziekles.

OBS De Octopus werkt samen met diverse organisaties om naschoolse activiteiten aan te bieden en zo voor een gevarieerd aanbod in de wijk te kunnen zorgen. Kinderen en ouders die belangstelling hebben voor het aanbod kunnen rechtstreeks contact opnemen met de divers aanbieders. Ook werkt de school samen met partners die onder en na schooltijd ondersteuning bieden aan de leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op OBS de Octopus werken wij met een vijf-gelijke-dagen model voor alle kinderen in alle groepen. Dat betekent dat kinderen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan. Door het vijf-gelijke-dagen model is de schoolweek overzichtelijk. Kinderen kunnen al fijn op tijd thuis zijn of gebruik maken van onze gezellige buitenschoolse opvang van Doomijn.

Kinderen eten op school, met de eigen juf of meester in de klas. Tussen de middag is er tijd om lekker buiten te spelen, onder het toeziend oog van teamleden, studenten en vrijwilligers.

De schooldeuren gaan dagelijks om 08:20 uur open. Ouders van kinderen die komen wennen en vierjarigen mogen mee de school in. Ook ouders van kinderen die jarig zijn mogen meelopen naar de klas. Na elke vakantie is er een inloopweek waarin alle ouders mee de school in mogen lopen.

Wij vinden het belangrijk dat onze lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Wij vragen ouders daarom hun kinderen op tijd naar school te brengen en vlot afscheid te nemen. Om 14.15 uur lopen we met de kinderen mee naar buiten. Kinderen van de onderbouw wachten bij de leerkracht tot zij door hun ouders/verzorgers zijn opgehaald. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen, dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers zich op onze school veilig voelen. Dit heeft niet alleen te maken met de fysieke veiligheid, maar ook met de sociale veiligheid. OOZ heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan is bestemd voor alle scholen en bestaat voor een deel uit een uniform gedeelte met daarin afspraken, stappenplannen en regelingen die voor heel OOZ van toepassing zijn.

Door de heleschoolbenadering van Leer-&Veerkracht zijn welbevinden en veerkracht de pijlers van ons schoolbeleid. Met plezier naar school gaan in een veilige omgeving is voor ons voorwaarde voor het leren en ontwikkelingen van onze leerlingen. Sociale onveiligheid en pesten willen wij voorkomen. Voor een fijn en veilig schoolklimaat zijn afspraken essentieel. De afspraken hebben te maken met omgangsvormen, normen, waarden en gedragsregels. Wij betrekken kinderen bij het maken van deze afspraken. Elke groep heeft eigen klassenregels die met de kinderen samen zijn opgesteld. Die klassenregels komen regelmatig aan de orde in de klas en waar nodig worden extra accenten gelegd. 

Regels en afspraken

In en rondom de school hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Voor een veilige omgeving is het belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt. Hieronder en in de ouderapp (onder de tegel 'informatie') zijn de belangrijkste afspraken te vinden. 

Verjaardag vieren

De leerlingen vieren hun verjaardag in de groep en worden in het zonnetje gezet. Bij verjaardagen in het weekend/vakantie is het prettig om met de leerkracht af te stemmen wanneer de verjaardag wordt gevierd. Leerlingen mogen de klassen van hun bouw rond met een felicitatiekaart. Wij waarderen het uitdelen van een kleine/gezonde traktaties, bijvoorbeeld met groente of fruit. Voor kinderen, maar ook voor het team. Iets anders dan eten kan ook, zoals stickers, bellenblaas, stoepkrijt of klei (maar niet allebei). Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen niet op school worden uitgedeeld, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden. De verjaardagen van de leerkrachten worden per klas gevierd. Via de leerkracht horen ouders wanneer. 

Eten op school

Ouders zijn verantwoordelijk voor de voeding van hun kind. Op school willen wij elkaar het goede voorbeeld geven. De keuze wat ouders hun kind voor de ochtendpauze en de lunchpauze meegeven, staat niet op zichzelf. De inhoud van de lunchtrommel heeft effect op andere kinderen. Gezond eten doen we namelijk met ons allen. Eventuele allergieën, intoleranties of andere dieetwensen kunnen met de leerkracht worden besproken.

Het eerste eetmoment op onze school is de ochtendpauze. Hier zien we graag dat kinderen een gezonde pauzehap eten, bijvoorbeeld groente of fruit. Eten is een rustmoment op de dag en wij willen daar de tijd voor nemen. De kinderen nemen voor de lunchpauze zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee (lunchtrommels/bekers graag voorzien van naam).

Als ouders hun kind nog iets extra’s willen meegeven, valt er te denken aan bijvoorbeeld een stukje kaas, wortel, tomaat of komkommer. Snoep of chocolade is niet toegestaan. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit niet lukt, maken wij er geen drama van. Het overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat ouders kunnen zien wat hun kind heeft gegeten heeft en of de meegenomen hoeveelheid goed is. 

Drinken

Op school stimuleren wij de kinderen om water te drinken. Het is handig dat alle leerlingen een eigen beker/bidon meenemen naar school. Deze kunnen ze dan in het klaslokaal (opnieuw) vullen. Kinderen mogen ook gezoete of ongezoete melkproducten meenemen. Houdt er dan wel rekening mee dat deze op school niet gekoeld kunnen worden. We vragen ouders om zo min mogelijk suikerhoudende dranken aan hun kinderen mee te geven. Het drinken van frisdrank is niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen verzamelen we in de kist bij de  conciërge (bovenbouw). Ook is er een klein bakje bij de conciërge waar wij gevonden sleutels en andere kleine spulletjes bewaren. Iedere vakantie wordt de kist geleegd en de inhoud geschonken aan het goede doel.

Mobiele telefoon

Op school is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Wij adviseren de leerlingen daarom geen mobiele telefoon mee naar school te nemen. Alle mobiele telefoons die mee naar school gaan, worden aan het begin van de dag ingenomen door de leerkracht of op een speciale plek in de klas bewaard. Aan het einde van de dag krijgen de leerlingen de telefoon weer terug.

Gebruik foto- en videomateriaal

Voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal hebben wij toestemming van ouders nodig. Aan het begin van het schooljaar vragen wij via de ouderapp om een online formulier in te vullen. Nieuwe ouders krijgen via de administratie de eerste keer een formulier. De toestemming kunt u tijdens het schooljaar uiteraard nog intrekken of veranderen. De toestemming geldt overigens alleen voor beeldmateriaal wat door het personeel of in opdracht van de school wordt gemaakt. Tijdens schoolactiviteiten kan het voorkomen dat andere ouders of verzorgers foto’s maken en deze publiceren. Hier heeft de school geen invloed op, al verzoeken wij de ouders wel om terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s op en rond de school

Rookverbod

In de Octopus en op het terrein van de Octopus geldt een rookverbod. Onder de leerkrachten en het overige personeel geldt de regel dat niemand tijdens en na werktijd mag roken in aanwezigheid van de leerlingen. Dus ook op excursies en schoolreisjes wordt niet gerookt. De ouders verzoeken wij niet te roken op de stoep en rond de toegangshekken van de school.

Verkeer

’s Ochtends kan het rondom onze school een drukte van belang zijn. We vinden het belangrijk dat het buiten bij het halen en brengen van kinderen overzichtelijk is en alle ouders en kinderen zich?veilig en prettig?voelen in het verkeer rondom de school. Kom daarom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. Houdt de doorgaande weg en kruising voor de school vrij en keer niet op de weg voor de bussluis. Parkeer op de parkeerplaatsen of iets verderop in de wijk.

Fietsen

Fietsen worden in het fietsenhok of in het fietsenrek geparkeerd bij de ingang waar kinderen 's ochtends de school binnenkomen. Op de parkeerplaatsen en bij de voordeur mogen geen fietsen worden geplaatst. Ook mag er niet op de stoepen rondom de school worden gefietst. Voor eventuele vernielingen aan fietsen is de school niet aansprakelijk

Terug naar boven