IKC De Wieden

Beulakerwiede 4 8033 CS Zwolle

Schoolfoto van IKC De Wieden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wieden werkt met het leerlingvolgsysteem van Cito. Hiermee volgt de school de school de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan volgt. De laatste toets is de eindtoets van Route 8. Het doel van het volgen is het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de leerlingen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

LEERLINGVOLGSYSTEEM PARNASSYS

De leerkrachten van de groepen 1-2 volgen de kleuters door observaties, gesprekken en het volgen van het spel van de leerlingen. De ontwikkeling wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De kleuters maken geen toetsen.

De leerkrachten van de groepen 3-8 volgen de leerlingen door observaties, gesprekken, het dagelijks gemaakte werk en toetsen. De leerlingen maken methode-toetsen en methode-onafhankelijke Cito-toetsen (Leerling in Beeld). De Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. De vakken technisch lezen (AVI en DMT), rekenen, spelling, werkwoordspelling, taalverzorging en begrijpend lezen worden getoetst. Alle toetsgegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’ waardoor er een betrouwbaar en doorlopend beeld ontstaat van de ontwikkeling van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Wieden stromen uit naar diverse richtingen. De school vindt het belangrijk dat al onze leerlingen terechtkomen op een school waar ze onderwijs krijgen dat bij hen past. Het advies van de school blijkt na drie jaar bijna altijd de juiste geweest te zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een school die bereid en in staat is om kinderen met allerlei achtergronden een plekje te bieden, noemen we een herbergzame school. Een school is niet alleen herbergzaam als de leerlingen zich welkom voelen, maar ook als leraren en ouders zich op hun plaats voelen. IKC de Wieden wil een school zijn, waar leerlingen, in een veilige omgeving, en met vallen en opstaan, zichzelf steeds beter leren kennen en leren samenleven; een plek waar leraren, ouders en leerlingen trots zijn op de ontwikkeling van elke leerling en vertrouwen hebben in hun toekomst. Daarbij trekken we als school en ouders zoveel mogelijk samen op ten behoeve van de ontwikkeling van alle leerlingen.  


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • structuur

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wieden is op 29 november 2010 voor het laatst bezocht door de inspectie. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op voldoende niveau is. Ook het inspectierapport betreffende vroeg- en voorschoolse educatie van 25 maart 2010 geeft aan dat er sprake is van een goede doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en school.

Terug naar boven