obs De Campherbeek

Grotiuslaan 33 8024 XM Zwolle

  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek
  • Schoolfoto van obs De Campherbeek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS de Campherbeek verantwoordt zich naar ouders, bestuur en inspectie met behulp van de IEP Eindtoets Basisonderwijs. In de groepen 3 t/m 7 nemen we de Cito-toetsen af. 

De resultaat van de eindtoets 2020-2021 en 2021-2022 liggen ruim boven het landelijke gemiddelde. In 2019-2020 is er door de corona geen eindtoets afgenomen. Wel is er een proeftoets afgenomen, dit resultaat was ook ruim boven het landelijk gemiddelde. De laatste jaren zijn er op school ontwikkelingen in gang gezet om de resultaten verder te verbeteren. Deze ontwikkelingen kunt u nalezen in het hoofdstuk prioriteiten op blz. 5 van deze schoolgids. 

De ouders van onze leerlingen kunnen de resultaten van de Cito-toetsen, die jaarlijks worden afgenomen, online bekijken in het onlangs geopende ouderportaal ParnasSys.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leraren op de Campherbeek volgen en analyseren de ontwikkeling van alle kinderen met als doel het onderwijs voor hen vorm en inhoud te geven op een zodanige wijze, dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. De leraren verzamelen voortdurend systematisch informatie over de ontwikkeling van hun kinderen.

In de onderbouw volgen we de ontwikkeling op een systematische manier via het BOSOS kleuterobservatiesysteem. Op de kennisgebieden taal, rekenen en begrijpend lezen, doen we dit met behulp van genormeerde toetsen (Cito). De leraren gaan regelmatig na in welke mate de kinderen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt ten opzichte van henzelf en van leeftijdgenoten. We doen dit door de uitkomsten van toetsen te analyseren en te vergelijken met opgestelde doelen en verwachtingen (vaardigheidsgroei). Deze toetsgegevens vullen we aan met observaties uit het dagelijks werk van kinderen en de observaties van de leraar(en) in de groep. Wanneer kinderen niet genoeg lijken te profiteren, gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De analyses leiden tot conclusies voor de planning van het onderwijsaanbod en de afstemming daarbinnen op niveaus voor zowel groepen kinderen als individuele kinderen. De resultaten worden geanalyseerd en deze worden vertaald naar een specifieke (verbeter)aanpak. Succeservaringen bespreken we ook met elkaar, dit om van elkaar te leren en andere kinderen te laten profiteren van deze aanpak.

Bij dit alles maken wij gebruik van een PDCA-aanpak. De PDCA cyclus is een model om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. De vier letters staan voor Plan, Do, Check en Act. Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De verantwoording vindt plaats op bestuursniveau door middel van periodieke rapportages. Om te weten of het gegeven onderwijs voldoet aan de verwachtingen, kijken we naar de resultaten die de kinderen op school behalen. Leren van resultaten en leren van data doen we niet slechts 2x per jaar. In de dagelijkse praktijk evalueren we ons onderwijs en de ontwikkeling van het individuele kind. Dat doen we aan de hand van Cito en de resultaten van de methodes, maar nog veel meer bieden de dagelijkse observaties van de leraar ons inzicht in de ontwikkeling van kinderen en bepalen mede de interventies en het handelen van de leraar in de dagelijkse praktijk.

Bij de groepen 1-2 geven observaties (onder andere met behulp van BOSOS) ons input voor reflectie en richting in het handelen van onze leraren. BOSOS is een observatiesysteem voor diverse ontwikkelingsgebieden (visueel-motorische ontwikkeling, taaldenkontwikkeling, auditieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de leesvoorwaarden en sociaalemotionele ontwikkeling)    

Twee keer per jaar bekijken we op school- en groepsniveau de kind-resultaten van Cito. We gebruiken de cijfers als input voor reflectie en voor het gesprek over ontwikkelingen op school. Deze gegevens worden besproken met de directie, met het hele team en met individuele leraren. Op basis hiervan worden interventies opgesteld en uitgevoerd.  

Naast didactische resultaten, worden ook de sociaal emotionele resultaten onder de loep genomen. Wij gebruiken hiervoor het programma ZIEN! in Parnassys. De leraarsignalering wordt 2x per jaar uitgevoerd (groep 5 t/m 8) en de kindvragenlijsten 1x per jaar. Door het analyseren van de resultaten en het gesprek met het team, de individuele leraren en kinderen worden interventies bepaald. Om ouders mee te nemen in de ontwikkeling van de resultaten van hun kinderen, kunnen zij altijd inloggen op het ouderportaal van Parnassys, waar de meest actuele informatie (toetsresultaten en gespreksverslagen) van hun kind(eren) is in te zien. De tussenresultaten worden vanzelfsprekend ook met ouders besproken.  

Alle kinderen in leerjaar 8 van de Campherbeek (behoudens wettelijke uitzonderingen) maakten de Cito-eindtoets. Vanaf schooljaar 2020-2021 nemen we de IEP eindtoets af in groep 8.  

Tijdens de schoolperiode maken de kinderen toetsen van het Cito-kindvolgsysteem, waarmee in elk geval de kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften.  Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de kinderen. Alle kinderen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs dat in een gesprek met ouders wordt besproken. 

Daarnaast kunnen ouders ook via het leerlingvolgsysteem Parnassys meekijken. De toetsing en afsluiting verlopen volgens een omschreven procedure. Jaarlijks monitoren wij het vervolgsucces van onze kinderen in het voorgezet onderwijs. Hierbij baseren wij ons op het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Dit onderzoek geeft ons onder andere inzicht in de kwaliteit van onze schooladviezen. De uitkomsten worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren.    

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek       

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toets gegevens gaat, moet u het alleen laten  weten  als  u  bezwaar  heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het merendeel van de leerlingen van de Campherbeek stroomt uit naar havo, havo/vwo en vwo. Zo'n "hoge" uitstroom vinden we fijn, maar nog belangrijker vinden we het dat al onze leerlingen terecht komen op een school, waar ze onderwijs krijgen op het niveau dat bij hen past.

Ca 70 % van onze leerlingen stroomt uit naar het openbaar voortgezet onderwijs: de Thorbecke Scholengemeenschap, de v.d. Capellen Scholengemeenschap en het Gymnasium Celeanum.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS de Campherbeek is in april 2012 voor het laatst door de inspectie bezocht. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op school grotendeels op orde is. Op basis daarvan is het basisarrangement toegekend.

OBS de Campherbeek ziet de inspectie als een kritische vriend, die ter zake kundige adviezen geeft om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Onze school heeft de aanbevelingen van de inspectie opgenomen in de jaarlijkse verbeterplannen.

Terug naar boven