Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Laurensvliet 22 3331 HW Zwijndrecht

 • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
 • De beide kindcentra zijn gecertificeerd school op Seef. Dit houdt in dat er een effectief verkeersprogramma in alle groepen wordt gegeven.
 • De beide Kindcentra zijn "Gezonde School". Dit houdt in dat wij ouders en kinderen stimuleren w.b. gezonde voeding en drinken en bewegen.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is een innovatieve basisschool die deel uit maakt van het Kind Centrum "Sterrenwacht". In het kindcentrum ontwikkelen kinderen zich in 1 doorgaande lijn van 2 t/m 13 jaar. Wij zijn een school met een grote diversiteit w.b.: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerd Microsoft Showcase School. In december kregen wij voor voor zowel kwaliteitscultuur, als kwaliteitszorg een "GOED" van de inspectie van het onderwijs.

 • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind.
 • Wij maken ook deel uit van de Brede School in Noord.
 • Wij leren kinderen "executieve vaardigheden" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz.
 • Koken en techniek worden geïntegreerd in het lesprogramma
 • Vanaf groep 5 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
 • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro" en TEAMS.

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen (078-6126506 of 0623257148).

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind Centrum
 • Microsoft Showcase School
 • Brede School Noord
 • Diversiteit: talent; cultuur
 • Ondersteuning aan kind/ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tot nu toe zien we dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn voor met name groep 1. Dit is vanzelfsprekend zeer positief zeker gezien de vergrijsde wijken waarin de scholen staan. Wij verwachten, ondanks het vertrek van 2 grote groepen 8 toch een lichte groei van het leerlingenaantal. Dit is natuurlijk fantastisch. We vermoeden dat de op de planning staande nieuwbouw invloed kan hebben op het aantal nieuwe aanmeldingen. Nieuwbouw betekent ook uithuizen, maar wij zien het echter als een uitdaging om gewoon te blijven groeien.  Onze goede resultaten en de uitdagende invulling van het curriculum zullen ouders moeten doen beslissen naar de Dolfijn te komen. Gelukkig kunnen we bouwen op dit kwalitatief geweldige onderwijs en een goede naam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling moet erop kunnen vertrouwen dat de school er zoveel aan doet om te zorgen dat hij/zij een zorgeloze schooltijd heeft en zich binnen en buiten de muren, maar ook online veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers. Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, in de klas, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt? De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid voor Stichting OZHW voor PO en VO ontstaan dat geldt voor alle betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De meldcode is gepubliceerd op onze website op Scholen op de Kaart

Vertrouwenspersoon Algemeen: Continuïteit en bezetting stichting breed was aanleiding te moeten zoeken naar een nieuwe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen. De GGD wil deze rol niet langer invullen omdat hij niet behoort tot hun primaire taak. OZHW beschikt over een vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten voor ouders en kinderen.    De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.  De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. Alle beleidsplannen aangaande veiligheid kunt u vinden op de website van OZHW voor PO en VO, of zijn op te vragen op school.

Vertrouwenspersoon integriteit:  Mevrouw R. Kruidenier is de vertrouwenspersoon integriteit binnen de stichting OZHW. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot haar wenden. U kunt haar per e-mail bereiken: VPI@ozhw.nl 

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. De klachtenregeling is terug te vinden via de website van OZHW (https://www.ozhw.nl/over-ons/#rechten-en-plichten).  

Terug naar boven