Openbare Basisschool Tandem

Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Tandem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Tandem is m.i.v. 2013 een traject gestart in samenwerking met School aan Zet. Dit traject moet leiden tot een structurele verbetering van de tussen-en eindresultaten.
We voldoen aan de criteria zoals ze door de inspectie zijn opgesteld. Echter, het team van De Tandem wil het meest optimale uit haar kinderen halen. Dat zien we als een belangrijke opdracht : ieder kind zijn eigen top!

We zien aan de resultaten van de afgelopen twee schooljaren dat de verbeterplannen hun vruchten afwerpen. We hebben een prachtige ontwikkeling doorgemaakt op technisch lezen en spelling. De komende periode zetten we in op de ontwikkelingsgebieden rekenen en begrijpend lezen. In de resultaten van de eindtoetsen zien we de afgelopen jaren ook een structurele stijging.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool Tandem meet de leeropbrengsten van de kinderen op een aantal manieren: 

-Methodetoetsen Deze toetsen geven een goed beeld van het geleerde van uit de diverse methoden. De methodetoetsen geven inzicht in hoeverre de leerstof uit de methode goed is verwerkt door de leerlingen.

-Methode-onafhankelijke toets van het CITO Leerlingvolgsysteem Deze toetsen geven een indicatie van de leervermogens van leerlingen op de langere termijn. Deze toetsen geven een goed beeld van de positie van individuele kinderen ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes.

Analyseren van toetsen Beide toetsingen vormen gezamenlijk een goed beeld van de leeropbrengsten op de ontwikkelgebieden taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Naast het feit dat deze toetsen een beeld geven van individuele kinderen, zeggen de toetsen ook iets over de kwaliteit van het onderwijs op school. Elk jaar analyseren we met het team en de individuele leerkrachten de opbrengsten om gezamenlijk te bekijken waar we successen zien, waar we knelpunten ervaren en welke acties we zouden kunnen opzetten om verbeteringen in ons onderwijs te kunnen realiseren. Doel is niet om de toetsresultaten te verhogen. Het doel van de toetsing is gericht op het monitoren en eventueel verbeteren van onze kwaliteit van onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzingen leerlingen groep 8 Basisschool Tandem naar Voortgezet Onderwijs

Verwijzingen:

2017-2018

VMBO-BBL/ KB                4

VMBO-TL                         6

HAVO/ VWO                   16  

2018-2019

VMBO-BBL/ KB                9

VMBO-TL                       12

HAVO/ VWO                   11  

2019-2020

VMBO-BBL/ KB                6

VMBO-TL                        10

HAVO/ VWO                   16  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren op basisschool Tandem zich individueel te ontwikkelen in een samenleving die gericht is op een goede samenwerking.
Het verbinden van talenten en het leren samenwerken geeft heel veel mogelijkheden voor een ieder zich hierin te kunnen onderscheiden en ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor mens en omgeving
  • Samen spelen en leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het meest recente inspectierapport van o.b.s. De Tandem

Dit inspectierapport is gebaseerd op een bezoek op 12 november 2013.

Terug naar boven