Openbare Basisschool Tandem

Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Tandem

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Basisschool Tandem is m.i.v. 2013 een traject gestart in samenwerking met School aan Zet. Dit traject moet leiden tot een structurele verbetering van de tussen-en eindresultaten.
We voldoen aan de criteria zoals ze door de inspectie zijn opgesteld. Echter, het team van De Tandem wil het meest optimale uit haar kinderen halen. Dat zien we als een belangrijke opdracht : ieder kind zijn eigen top!

We zien aan de resultaten van de afgelopen twee schooljaren dat de verbeterplannen hun vruchten afwerpen. We hebben een prachtige ontwikkeling doorgemaakt op technisch lezen en spelling. De komende periode zetten we in op de ontwikkelingsgebieden rekenen en begrijpend lezen. In de resultaten van de eindtoetsen zien we de afgelopen jaren ook een structurele stijging.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Basisschool Tandem meet de leeropbrengsten van de kinderen op een aantal manieren: 

-Methodetoetsen Deze toetsen geven een goed beeld van het geleerde van uit de diverse methoden.
 De methodetoetsen geven inzicht in hoeverre de leerstof uit de methode goed is verwerkt door de leerlingen.

-Methode-onafhankelijke toets van het CITO Leerlingvolgsysteem Deze toetsen geven een indicatie van de leervermogens van leerlingen op de langere termijn. Deze toetsen geven een goed beeld van
 de positie van individuele kinderen ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes.

Analyseren van toetsenBeide toetsingen vormen gezamenlijk een goed beeld van de leeropbrengsten op de ontwikkelgebieden taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.  Naast het feit dat deze toetsen een beeld geven van individuele kinderen, zeggen de toetsen ook iets over de kwaliteit van het onderwijs op school. Elk jaar analyseren we met het team en de individuele leerkrachten de opbrengsten om gezamenlijk te bekijken waar we successen zien, waar we knelpunten ervaren en welke acties we zouden kunnen opzetten om verbeteringen in ons onderwijs te kunnen realiseren. Doel is niet om de toetsresultaten te verhogen. Het doel van de toetsing is gericht op het monitoren en eventueel verbeteren van onze kwaliteit van onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Verwijzingen leerlingen groep 8 Basisschool Tandem naar Voortgezet Onderwijs

Verwijzingen:

2017-2018

VMBO-BBL/ KB                4

VMBO-TL                         6

HAVO/ VWO                   16  

2018-2019

VMBO-BBL/ KB                9

VMBO-TL                       12

HAVO/ VWO                   11  

2019-2020

VMBO-BBL/ KB                6

VMBO-TL                        10

HAVO/ VWO                   16  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven