OBS Aremberg

Julianastraat 2 8064 CD Zwartsluis

 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het afgelopen schooljaar 2021-2022 hebben wij hard gewerkt aan onze onderwijskundige ontwikkeling in de richting van een EDI-school. Er is sprake van een doorgaande lijn in de manier van instructie geven, zelfstandigheid en hetgeen er van elkaar en onze leerlingen wordt verwacht.

Alle scholen in Nederland hebben de afgelopen 2 jaar te maken gehad met de gevolgen van corona. Wij zijn een van de weinige scholen die geen lesuitval hebben gehad (m.u.v. de verplichte sluiting voor de kerstvakantie door de overheid). Er is onafgebroken lesgegeven en dat heeft zich uitbetaald in de vorm van een score 82 t.o.v.. de vereiste norm van 80.

Wij zijn apentrots op deze score! Wij gaan voort op de ingezette lijn en wij gaan wederom voor de groene score!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 • We nemen de methodetoetsen af.
 • Twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen van Cito afgenomen. De resultaten hiervan worden door de leerkracht geanalyseerd in een analysedocument en met de IB/directie besproken. Hieraan worden doelen gekoppeld voor het komende half jaar. Deze worden tussentijds en aan het eind geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 • In groep 7 nemen we de entreetoets af.
 • In groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Aremberg volgen we de resultaten van de leerlingen en op basis van deze informatie bieden we het onderwijs op een passende manier aan. Het verwijzen van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gebeurt op basis van jarenlange informatie uit de behaalde resultaten op de CITO-toetsen, de methodetoetsen, de IEP-eindtoets en het beeld van de leerkrachten. De adviesgesprekken worden samen met de ouders en de leerling gedaan. Vanuit de Aremberg is een document opgesteld BO-VO (de zgn. "handelingswijzer") waarin vastgelegd is wat criteria zijn om een leerling op een specifiek niveau te kunnen plaatsen.

Eindadviezen 2021-2022

 • PRO: 1
 • Kader-TL: 5
 • TL: 2
 • TL-HAVO: 6
 • HAVO: 3
 • HAVO/VWO: 1
 • VWO: 4

N.B. In deze schoolgids vindt u de schooladviezen 2020-2021. De adviezen worden automatisch gepubliceerd, zodra deze bekend zijn. Dat was nog niet het geval bij het opmaken van deze schoolgids. Derhalve is er gekozen voor de toelichting zoals hierboven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Niet alleen het leren is belangrijk, maar ook het omgaan met elkaar. Respect voor elkaar, elkaars eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/ zij is, vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam hoort te zijn. We willen graag dat de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie).

De leerkracht benadert het kind positief en richt bij het kind de aandacht op zijn/haar sterke kanten. Door het positieve gedrag en ook de capaciteiten te belonen, krijgt een kind een positief zelfbeeld en zal het zich daar naar gedragen (competentie). De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf mogen zijn (relatie). De school creëert een zorgzame leeromgeving voor het kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Autonomie
 • Competentie
 • Relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste inspectiebezoek werd de Aremberg gewaardeerd met een basisarrangement. Dit houdt in dat de onderwijskwaliteit voldoende is.

Terug naar boven