OBS Aremberg

Julianastraat 2 8064 CD Zwartsluis

 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg
 • Schoolfoto van OBS Aremberg

Het team

Toelichting van de school

Groepsindeling 2022-2023

 • Groep 1-2: juf Daniëlle - juf Jeannet
 • Groep 2-3: juf Roelie - juf Elles
 • Groep 3-4: juf Marleen
 • Groep 5: juf Britt
 • Groep 6: juf Linda - meester Patrick
 • Groep 7: juf Lia - juf Jacqueline
 • Groep 8: meester Rik - meester Patrick 

Ondersteunende taken

 • Juf Rianne: arrangementen, zorg en ondersteuning van de klassen
 • Meester Rik: cluster ICT- en rekencoördinator
 • Juf Roelie: opleider in school - stagebegeleider / bouwcoördinator / ondersteuning combigroepen / cluster Taalcoördinator
 • Juf Joyce: gymleerkracht
 • Juf Dorien: Intern Begeleider / locatiecoördinator
 • Meester Christiaan: Sophiaklas
 • Meester Adriaan: OpMaatklas
 • Juf Lia: bouwcoördinator
 • Juf Jacqueline: gedragsspecialist
 • Juf Mirjam: administratie
 • Meester Leendert: directie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen stichting Op Kop wordt gewerkt met een flexpool. Een aantal medewerkers zijn flexibel inzetbaar. Wanneer een collega verlof aanvraagt/ kortdurend ziek is, neemt een medewerker uit deze flexpool de werkzaamheden over. Voor langdurige vervanging wordt altijd gezocht naar een structurele oplossing. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze manier van lesgeven

Wij geven les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).

EDI zorgt ervoor de leerstof succesvol aan aan alle leerlingen wordt aangeleerd; de sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

 • lesdoel: benoemen en bespreken op inhoud.
 • activeren van voorkennis: de leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
 • onderwijzen van het concept: wat betekenen de termen die de kinderen tegenkomen in de les? Onderwijzen van de vaardigheid. Het aanleren van de juiste strategie.
 • belang van de les: waarom doen de kinderen deze les? Waarom moeten ze dit weten en wat kunnen ze er mee?
 • begeleide inoefening: de leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • lesafsluiting: de leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 
 • zelfstandige verwerking: de leerlingen verwerken de leerstof op hun eigen manier.
 • verlengde instructie: de leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Vakleerkrachten

We werken met diverse vakleerkrachten om het onderwijsaanbod nog sterker neer te zetten vanuit diverse expertises.

 • Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs: op stichtingsniveau hebben wij 2 "Sophiaklassen" voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Een van de Sophiaklassen is in ons gebouw gevestigd.
 • OpMaat onderwijs: op stichtingsniveau hebben wij 2 "OpMaatklassen". Dit zijn klassen voor leerlingen waarvan het duidelijk is dat zij heel graag met de handen willen werken. Een van de "Opmaatklassen" is gevestigd in onze clusterschool.
 • Gymonderwijs: we hebben een vakleerkracht in dienst.
 • Swim To Play: elke groep krijgt 5 zwemlessen in zwembad De Kragge.
 • Muziekonderwijs: voor muziek maken we gebruik van het cultuur educatie menu dat de gemeente Zwartewaterland aanbiedt. Een gespecialiseerde docent geeft de muzieklessen.
 • Humanistisch en godsdienstig Vormingsonderwijs (HVO/GVO/IGVO): voor groep 1 t/m 8 hebben we Hallo Wereld. Deze lesssen worden gegeven door de vakleerkracht HVO-GVO-IGVO i.s.m. de eigen leerkracht.
 • Wetenschaps- en technologieonderwijs: dit is geïmplementeerd in de zaakvakken.

Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen doet ertoe! Jaarlijks wordt er 5-6x vergaderd door de leerlingenraad. Aan de orde komen onderwerpen als bijv. het schoolplein, bijzondere situaties op school en onderwerpen die op dat moment leven onder de leerlingen van de Aremberg.

Digitalisering

 • Groep 1 en hebben de beschikking over meerdere Ipads. In groep 1 en 2 leren we de kinderen de basisvaardigheden van het omgaan met een device aan.
 • In groep 3 t/m 8 beschikken alle leerlingen over een chromebook. We gebruiken het chromebook om de aangeboden leerstof te verwerken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterklassen wordt er thematisch gewerkt. Bovenstaande onderwijsinhoud wordt verwerkt in de thema's. De thema's komen vanuit de kinderen en de leerkrachten zoeken passende lesstof waarbij kleuterplein als bron gebruikt wordt. De leerkrachten registreren de ontwikkelingen van de kinderen in het systeem 'leerlijnen van het jonge kind' (leerlijnen ParnasSys). Hierin staan alle basisvaardigheden die kinderen van 4 t/m 7 jaar zouden moeten gaan beheersen in de kleuterklas.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de zorg voor de kinderen onderscheiden we vier fasen te weten:
1.    Signaleren, het observeren van wat opvalt bij kinderen.
2.    Diagnosticeren, het doen van nader onderzoek
3.    Speciale begeleiding, in de klas/groep
4.    Evaluatie, van de effecten van de behandeling

Hulp door de intern begeleider

Wanneer een medewerker vindt dat een kind meer nodig heeft dan extra aandacht, onderneemt de leerkracht actie richting collega`s. Daar wordt eerst mee overlegd. Wanneer dit niet leidt tot een gewenste situatie/resultaat, vraagt de leerkracht de interne begeleider (IB) om raad. Er volgt een adviserend gesprek. Daaruit kan naar voren komen dat het nodig is om verschillende specialistische toetsen af te nemen om een beter inzicht te krijgen in de problematiek. Daarna maakt de leerkracht (in overleg met IB) een handelingsplan dat in de klas en (indien van toepassing) thuis wordt uitgevoerd. Bovenstaande wordt met de ouders besproken, zodat die thuis ook aandacht aan de problematiek kunnen schenken. Na een periode van ongeveer 6 weken wordt er bekeken wat de vorderingen zijn.

Hulp door anderen /zorgteam

Wanneer blijkt dat er geen vorderingen zijn, wordt er vervolgactie ondernomen. Er volgt dan een bespreking in het zorgteam van de school, bestaande uit de intern begeleider (IB), jeugdverpleegkundige van de GGD, de orthopedagoge (leerling-begeleidster ) en de leerkracht of directeur. Deze gesprekken noemen we ook wel HGPD (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek).      

Door onze deelname in het samenwerkingsverband waar ook het speciaal onderwijs in zit (WSNS = Weer  Samen Naar School) kunnen wij een beroep doen op de kennis die bij het speciaal onderwijs en in het samenwerkingsverband aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is onderzoek door de onderwijsbegeleider en/of psycholoog van het onderwijsadviescentrum. Dit gaat niet zomaar. De ouders moeten voor een dergelijk onderzoek schriftelijke toestemming geven. Als de begeleider een kind komt onderzoeken, worden de resultaten van dat onderzoek met de ouders, leerkrachten en IB besproken. Na een dergelijk onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld door de leerkracht (in overleg met de IB). Vanaf augustus 2015 is de Commissie Arrangeren (CA) ingesteld. Dat betekent dat een leerling die op een bepaald gebied uitvalt, via een persoonlijk arrangement extra geholpen kan worden en dus alsnog op de basisschool zou kunnen blijven indien dit past binnen onze mogelijkheden.

Het arrangement wordt aangevraagd door de IB via het zgn. “Grippa” systeem. Dit is een beveiligde internet omgeving, waarin de aanvraag gezet kan worden. De IB is samen met de leerkracht aanwezig bij de bespreking van de CA. Deze commissie geeft een voorlopig advies. Dit advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Toewijzing (CvT). Zij nemen een definitief positief/ negatief besluit over het advies. Op onze school wordt het leerproces van de leerling met het arrangement, door de leerkracht en een ambulant begeleider nauwkeurig gevolgd en indien nodig bijgesteld. Uiteraard worden de ouders/verzorgers hierbij betrokken. Meestal wordt een onderwijsassistent ingezet voor de praktische uitwerking en ondersteuning van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Verwijzing naar basisschool voor speciaal onderwijs of speciaal onderwijs

Wanneer blijkt dat alle inspanningen van het kind, ouders, leerkrachten en deskundigen niet het gewenste resultaat hebben, wordt na overleg en met toestemming van de ouders besloten het kind opnieuw aan te melden bij de CA. Een belangrijke regel bij de besluitvorming omtrent verwijzing van een kind, is de volgende: wanneer de aandacht en zorg, die een leerling nodig heeft, niet meer in verhouding staat tot de aandacht en zorg voor de rest van de groep, wordt een aanvraag gedaan voor plaatsing op een S(B)O school. Na een definitief besluit van de commissie van toewijzing, kunnen de ouders een geschikte school voor hun kind opzoeken. Dit kan in Steenwijk, Meppel of Zwolle zijn. De ouders kunnen daadwerkelijk contact opnemen met een S(B)O school, als zij de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen hebben.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke hulp wij gericht kunnen bieden. Afhankelijk van een specifieke zorgvraag bij aanmelding van een leerling zullen wij naar bevind van zaken handelen waarbij we mogelijkheden en onmogelijkheden tegen elkaar af zullen wegen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ). Voorschoolse educatie wordt aangeboden via de peuterspeelzaal van SKZ. Op de locatie van de Aremberg heeft de SKZ een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang georganiseerd. We zitten midden in het ontwikkelingstraject waarbij we ons IKC omvormen naar de Brede Buurtschool Zwartsluis (BBS). De BBS gaat zorgen voor een doorlopend aanbod van de allerjongste kinderen t/m groep 8.

Terug naar boven