Openbare Basisschool 't Swarte Meer

De Blokken 22 7894 CL Zwartemeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Swarte Meer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met ziekte of verlof.

Vervanging bij verlof wordt zoveel mogelijk intern geregeld. Indien dit niet haalbaar is, wordt gekeken of er een invalkracht beschikbaar is. Indien er bij ziekte geen invalkracht beschikbaar is, gaan we over op het protocol "Ziekte van een leerkracht en vrijgeven". Hierin staat dat op de eerste dag een oplossing in de school gezocht wordt, de daarop volgende dagen is er telkens een andere groep vrij om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen.

In het afgelopen jaar zijn ook scholen van Openbaar Onderwijs Emmen enkele keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden afwezig was. Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het protocol “vervanging bij ziekte” door het bestuur vastgesteld.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, gebruiken we de Dorr-methode (dagelijks observeren, registreren, rapporteren). Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. De leerkracht zoekt ontwikkelingsmaterialen uit die de kinderen kunnen kiezen via een planbord. Dit gebeurt spelenderwijs.

De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1/2 verschilt met die van de anderen klassen. Het onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  In groep 1/2 is veel aandacht aan regelmaat en structuur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

- Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;

- Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifiek onderwijsbehoeften van een kind);

- Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;

- Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband Consultatiegroep Openbaar Onderwijs

Onze school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swv2202-PO.nl.

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 22.02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast is vastgesteld welke extra ondersteuning er is. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij de locatiedirecteur. Is onze school handelingsverlegen, met andere woorden kunnen we niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur gezocht naar een externe deskundige die samen met ons andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op onze school niet langer begeleid kan worden, dan zoeken we een andere, beter passende plek. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Het schoolondersteuningsprofiel is toegankelijk via de website www.obs-swartemeer.nl

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 

Interne Begeleiding

O.b.s. 't Swarte Meer heeft een intern begeleider die leerkrachten en kinderen helpt de leerprestaties en sociale vaardigheden van de kinderen te optimaliseren. Daarbij denken we niet alleen aan zwakkere leerlingen, maar ook aan kinderen die meer dan gemiddelde leerprestaties leveren en extra uitdagingen aankunnen. Als u vragen heeft over de zorg voor uw kind, kunt u een afspraak maken met onze intern begeleider. 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven