Openbare Daltonschool De Zwaan

Wilgenlaan 83 1161 JL Zwanenburg

Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Zwaan

In het kort

Toelichting van de school

De Zwaan is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. We zijn een Daltonschool waarbij de vijf kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie centraal staan. De Zwaan is een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld worden steeds meer benut. Net zoals een zwaan kan wisselen van route zo kunnen we kinderen begeleiden om ook van route te wisselen gedurende hun leerproces. Er zijn op dit moment twee locaties. Nieuwbouw staat op de planning in schooljaar 2023/2024. Alle kinderen van Daltonschool De Zwaan zullen dan naar het nieuwe gebouw aan de Wilgenlaan gaan. De locatie Wilgenlaan heeft 10 groepen. Hier zitten vier kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen 5. Het gebouw ligt bijna verbonden aan de Berendijk waar VSO en NSO worden aangeboden. Aan de school ligt de buurttuin “Wilg en Es”. De leerlingen hebben hier hun schooltuintjes en elke week werken hier vrijwilligers samen met de leerlingen. De locatie Plantsoenlaan heeft 6 groepen; twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De scholen liggen midden in een kindvriendelijke omgeving, omgeven door een groot schoolplein met zandbak en speeltoestellen. In totaal heeft de school ongeveer 360 leerlingen, verdeeld over de twee locaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Kanjerschool
  • Aandacht voor leerresultaten
  • Betrokken leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
358
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang is geregeld met buitenschoolse partners.

Voorbeelden: Berendijk en Tinteltuin / de Hoek.

De tussenschoolse opvang is niet van toepassing: alle klassen blijven op school lunchen met hun eigen leerkracht: wel zo rustig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven