Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam

 • Leren zichtbaar maken
 • Leren zichtbaar maken
 • LZM
 • LZM
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussentijdse resultaten van onze leerlingen continu. Betreffende de basisvakken wordt veel leerstof digitaal verwerkt, waardoor we meteen inzicht hebben in hoeverre de leerstof op de juiste manier verwerkt wordt. Daarnaast worden regelmatig methode-gebonden toetsen formatief afgenomen welke een goed beeld geven van welke leerstof wel of niet beheerst wordt. De leerkrachten kunnen hier dagelijks hun leerstof op aanpassen en waar gewenst instructiegroepen inrichten.

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. 

Door de gegevens van zowel observaties, methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed te kunnen inplannen.

Leervorderingen wordt door de leerlingen bijgehouden in hun eigen portfoliomap.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviestraject groep 8:

Om te komen tot een passend schooladvies voor een vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt in Alphen aan den Rijn en omstreken gewerkt met het instrument ‘de Plaatsingswijzer’. In de Plaatsingswijzer worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem opgenomen en vindt aanvulling plaats over de wijze waarop een kind zich binnen het onderwijs ontwikkelt, gedraagt en presteert. Voorafgaand aan het schooladviestraject voor de leerlingen in groep 8 wordt in ieder geval in de groepen 6 en 7 door de leerkrachten met de ouders gesproken over een mogelijke uitstroomrichting: het verwachte uitstroomprofiel.  

Hieronder staan de stappen die in groep 8 genomen worden om ouders/verzorgers en kinderen voor te bereiden op een passende schoolkeuze:

 • Tijdens een informatieavond in het najaar geven scholen informatie over de stappen tot aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs.
 • In november maken de scholen, naar aanleiding van de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem en de overige kenmerken van de leerling (bijv. huiswerk, faalangst en motivatie) een inschatting van elk kind en krijgt hij/zij een voorlopig schooladvies. De school bespreekt dit met de ouders.
 • Uiterlijk 1 maart wordt het definitieve advies gegeven.
 • Ouders hebben een school voor voortgezet onderwijs gekozen en vullen het inschrijfformulier in.
 • Via de basisschool gaat dit formulier naar de gekozen school.
 • De basisschool schrijft een uitvoerig advies (onderwijskundig rapport.) Dit wordt mede ondertekend door de ouders.
 • De school bespreekt alle leerlingen met een coördinator van de gekozen school voor voortgezet onderwijs.
 • Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmelding van een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladvies van de basisschool.

SCOPE basisscholen nemen als verplicht eindtoets de ‘Route 8’-toets af (https://route8.nl). In de periode van 15 april t/m 15 mei worden de verschillende onderdelen afgenomen. ‘Route 8’ wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt twee à drie uur in beslag. De uitslag en rapportage volgt een korte periode na afname van de toets. In zeer bijzondere gevallen kan een uitslag voor een kind leiden tot een heroverweging door de school van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Heroverweging kan alleen als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. De ouders kunnen de school benaderen of de school benadert de ouders. Als het overleg leidt tot bijstelling van het schooladvies neemt de school contact op met het Voortgezet Onderwijs.  

LWOO Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. Als dit voor een kind gewenst wordt geacht, worden de ouders/verzorgers hier in groep 7 over benaderd. Voor deze kinderen geldt een speciaal aanmeldingstraject en moeten voor 1 februari zijn aangemeld bij een school voor Voortgezet Onderwijs. De leerkracht zal ouders/verzorgers hierover vooraf inlichten en toestemming vragen.

Door de Corona crisis heeft er geen eindtoets plaatsgevonden; de adviezen werden gegeven aan de hand van de plaatsingswijzer en aanvulling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven