Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam

 • LZM
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool.

Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden, maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten of het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep. Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De ONS wordt geleid door een parttime schoolleider. Het(school)ondersteuningsplan geeft aan hoe we de zorg vorm geven.

Bijna al onze leerkrachten zijn gespecialiseerd binnen een bepaald gebied: bewegingsonderwijs, onderwijskundig ICT’er, wetenschap & technologie en leren leren, Kanjertraining, opbrengstgericht taal/lezen, het jonge kind. Het ondersteunend personeel bestaat uit één conciërge (2 dagen/week) en één onderwijsassistente die leerplein 1 ondersteunt (voor een groot deel bekostigd uit de gelden voor vermindering werkdruk) en één arrangement medewerker die specifieke onderwijsondersteuning aan individuele leerlingen geeft. Totaal werken er 7 leerkrachten, 57% hiervan is parttimer.

De ONS is partnerschool van de Marnix Academie (PABO). We bieden elk jaar plaats aan een aantal studenten van de Marnix (maximaal 5). Eén van onze leerkrachten (ICO) begeleidt deze studenten binnen onze school.

Op de Oranje Nassau werken we op leerpleinen. We hebben een leerplein 1, bestaande uit 3 stamgroepen (1,2 en 3), een leerplein 2 bestaande uit 3 stamgroepen (4,5 en 6) en een leerplein 3 bestaande uit 2 stamgroepen (7 en 8). Alle leerpleinen werken met een aantal vakken groep doorbrekend. De leerkrachten in de stamgroepen werken heel nauw samen, stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden de leerlingen de mogelijkheid om in een kleine groep instructie te krijgen. Bij deze vorm van werken is gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen het uitgangspunt. We geloven in 'samenwerken' en 'samen leren'. 

Dit betekent in de praktijk

 • Instructiegroepen zijn klein, de groep die zelfstandig werkt is groot.
 • Iedere leerkracht heeft een vak-specialisatie 
 • Veel overleg en samenwerking.
 • Iedere leerkracht geeft les aan alle leerlingen op het leerplein: gedeelde verantwoordelijkheid!
 • Leerkracht is aanspreekpunt van stamgroep, maar in principe kan iedere leerkracht aangesproken worden.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We proberen op De Oranje Nassau tegemoet te komen aan zoveel mogelijk zorgvragen. In veel gevallen hebben we zelf voldoende expertise in huis om een begeleidingsplan te maken. Soms maken we echter ook gebruik van de expertise binnen ons netwerk.

Op de Oranje Nassau werken groepsleerkrachten met een eigen specialisme, welke ingezet kunnen worden in het schoolbelang. In de eerste plaats is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de groep. Wanneer er bij leerlingen problemen worden gesignaleerd op cognitief en/ of sociaal gebied, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een goed contact tussen Junis Kinderopvang en Oranje Nassau.

Vanuit passend onderwijs zien wij het als onze taak om aandacht te hebben voor een versterkt taalaanbod. Hierbij stellen we onszelf het doel om taal- en onderwijsachterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Hierbij wordt ook samengewerkt met GO! en de bibliotheek. 

Terug naar boven