De Zwanebloem

Noppenstraat 92 -94 2136 AK Zwaanshoek

  • © Eline van der Raad
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In midden (januari-februari) groep 7 ontvangen de ouders en leerlingen het voorlopig advies. Dit advies is echt een voorlopig advies kan nog veranderen. De leerkracht bespreekt dit met de ouders en kinderen tijdens het tienminutengesprek, tevens wordt het schriftelijk in het rapport opgenomen.

In het oktobergesprek van groep 8, bespreekt de leerkracht de vorderingen van de leerling en eventuele veranderingen binnen het advies. Ook dit wordt schriftelijk in het rapport opgenomen.

Met ingang van schooljaar 2023-2024 maken alle kinderen van groep 8, in de eerste twee weken van februari, de Doorstroomtoets. Deze toets vervangt de Eindtoets. Uiterlijk 24 maart ontvangen ouders en leerling het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart kunnen leerlingen zich aanmelden bij het VO (1 week). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er wordt op verschillende manieren het onderwijsproces geanalyseerd op De Zwanebloem:

Methode-onafhankelijk
Twee keer per jaar toetsen wij de vorderingen van de kinderen met een methode-onafhankelijke toets. Dit vindt plaats in januari en juni met behulp van leerling in beeld Cito-toetsen, welke worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys) en in leerling in beeld cito-toetsen geanalyseerd. 

Methode-afhankelijk
Wij werken met Snappet voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal.
Snappet stelt de leerkrachten in staat om vooraf (voor elke les) goed in kaart te brengen welke leerling hulp nodig hebben. Zij werken aan hun lesdoelen of leerlijnen. Vervolgens wordt er bepaald aan welke (extra) leerdoelen verder gewerkt zal worden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Met dit advies kunnen de leerlingen zich gaan oriënteren op een middelbare school. In groep 8 nemen wij de Leerling in Beeld doorstroomtoets af. Dit is een landelijke toets. Het advies van de school is leidend. De doorstroomtoets kan het advies niet naar beneden halen. In overleg met de leerkracht kan de doorstroomtoets het advies wel verhogen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. 

Op school ben je niet alleen om te leren, maar ook om andere mensen te ontmoeten. Het kind gaat deel uitmaken van het grote geheel. Uw kind leert samenleven met kinderen en leerkrachten. Met elkaar vormen zij een gemeenschap, waarin wij ernaar streven dat een ieder zich veilig, geborgen en gewaardeerd zal voelen. Respect voor elkaar, elkaars eigendommen en elkaars ideeën zien wij als voorwaarden voor goed onderwijs. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in onze kapstokregels.

De vier kapstokregels

In de klassen wordt expliciet aandacht gegeven aan het aanleren van de regels. Elke week staat een passende regel centraal. Per jaar kunnen zo veertig regels behandeld worden. Omdat een lange lijst met regels niet functioneel is gebleken, hebben wij gekozen voor vier kapstokregels. Elke van de veertig regels kan dan bij één van de kapstoktregels worden ondergebracht. Op deze wijze geven wij de kinderen meer inzicht in 'het waarom' van de regels en denken wij dat zij de regels gemakkelijker kunnen onthouden. Deze kapstokregels luiden: 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn 2. We doen binnen rustig aan, dan zal het zeker goed gaan 3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen 4. Bij het leren moeten wij ons kunnen concentreren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Respect
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2013 heeft de schoolinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek een bezoek aan de school gebracht.
Het nieuwe inspectierapport zal later in het jaar het rapport van 2009 vervangen. Tijdens het nagesprek heeft de inspecteur opgemerkt dat we als school een grote verbeterslag hebben gemaakt.

Terug naar boven