De Zwanebloem

Noppenstraat 92 -94 2136 AK Zwaanshoek

  • © Eline van der Raad
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is om vervanging zoveel mogelijk door eigen leerkrachten en onderwijsassistenten te laten plaatsvinden.
Mocht dit niet lukken dan werken leerlingen zelfstandig in andere klassen alleen in het ergste geval beslissen wij dat een klas thuis moet blijven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Burgerschapsvorming:

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die een actieve en positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is op de Zwanebloem geen apart vak, maar geïntegreerd in de vakken die op de Zwanebloem gegeven worden. Tijdens burgerschapsvorming besteden wij aandacht aan de basisnormen en -waarden van de maatschappij. 

In maart 2022 is de wet burgerschapsvorming aangescherpt. Om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen die deze wet stelt, hebben wij leerkrachten aangesteld die momenteel de cursus tot burgerschapsvorming volgen. Zij zullen een plan van aanpak opstellen om burgerschapsvorming centraler op het onderwijsprogramma te plaatsen en te waarborgen dat hier voldoende tijd en aandacht aan wordt gegeven.

Digitale geletterdheid:

Op de Zwanebloem besteden wij veel aandacht aan digitale geletterdheid. Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een eigen chromebook. Hier leren zij omgaan met digitale programma's zoals Word, PowerPoint, Internet en Excel. Tevens werken de leerlingen voor rekenen, taal en spelling via Snappet. Snappet is een complete adaptieve lesmethode voor het primair onderwijs en biedt ondersteuning voor verschillende vakken. Elk vak heeft hierbij verschillende leerdoelen. Met Snappet kun je interactieve lessen geven en kunnen leerlingen formatief getoetst worden. Leerlingen maken hierbij hun opdrachten online in plaats van in hun werkboek. Snappet heeft oneindig veel opgaven per leerdoel. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Op deze manier kan iedere leerling op zijn of haar eigen tempo werken aan de opdrachten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer  
Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken wij van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO-, SBO- en SO-scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte- en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren.

In de bijlage kunt u het hele onderwijsprofiel van De Zwanebloem vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de aankomende jaren willen wij de zorg van de specialisten binnen het team voorzetten en meer teamleden opleiden om de zorg in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds september 2018 is er binnen de school peuteropvang. In nauwe samenwerking met de school, werken wij aan een doorlopende ontwikkelingslijn.

Speerpunten binnen de peuteropvang zijn: taalontwikkeling, (buiten)spel en muziek.

Terug naar boven