IKC De Wingerd

Sint Martinusstraat 1 1689 GN Zwaag

  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen altijd eerst, bij afwezigheid van de eigen leerkracht, een invalkracht in te zetten.

Wanneer dit niet lukt, zullen wij de ouders verzoeken de leerlingen thuis te houden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, hebben wij als team ervoor gekozen om de groepen met gemiddeld 25 leerlingen te houden. Wanneer deze aantallen aangevuld worden met leerlingen door afwezigheid van andere leerkrachten, kunnen wij dit niet waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we met homogene groepen. De kleutergroepen binnen onze school zijn altijd combinatiegroepen 1/2. Groep 3  werkt met parallelgroepen, dat wil zeggen dat we van deze jaargroep 2 groepen hebben die nauw met elkaar samenwerken.  

Vanaf groep 4  t/m 8 hebben we per leerjaar 1 groep met meerdere leerkrachten. Op deze manier kunnen we bij de verschillende vakgebieden de leerlingen onderwijs op maat bieden. 

De leerlingen van groep 1/2 krijgen bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs, gegeven door onze vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 staat spel centraal. Wij thematiseren, samen met jonge kinderen gaan wij actief op zoek naar een boeiende inhoud van het speelbare thema. De keuze van onze thema's staan dicht bij de kinderen. Dit zijn thema's zoals; "de schoenenwinkel', "het zwembad', "de hond', etc.

Wij gaan vooral uit van het stellen van vragen en daar de antwoorden bij vinden. Deze manier van werken is een voorbereiding op het vervolg in groep 3 waar onze leerlingen vanuit onderzoeksvragen werken.

Tijdens het spel krijgen onze leerlingen ook voorbereidende taal en rekenvaardigheden aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Wingerd is als volgt opgebouwd;

De ochtenden zijn vooral gericht op het cursorische aanbod. Lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen worden hier aangeboden. In de middagen werken wij vooral op het gebied van onderzoekend leren. Wij werken vanuit thema's en hierbij begeleiden wij onze leerlingen bij het vinden van de antwoorden die zij stellen met een onderzoeksvraag. De antwoorden die zij hebben gevonden worden gepresenteerd aan de groepsgenoten. 

Wij achten het van belang dat onze leerlingen een onderzoekende houding ontwikkelen en leren hoe zij tot antwoorden komen. Oplossingsgericht denken is een vaardigheid die kinderen nodig hebben. Wij willen onze leerlingen life-time skills bijbrengen die zij nodig hebben in de huidige ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Vanaf groep 5 bieden wij onze leerlingen Engels aan. 

Vanaf groep 3 hebben alle groepen twee keer in de week gymles van een beweegmanager, een specialist op het gebied van beweging.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De visie van het kindcentrum is een aanbod te bieden voor onze leerlingen, onder één dak. Door met elkaar in verbinding te zijn en blijven en in goed overleg kunnen wij zo het beste aanbod voor iedere leerling creëren.

Een kinderfysiotherapeut, naschools aanbod zijn voorbeelden waar we nog verder in willen ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Wingerd is een kindcentrum waar kinderopvang en school nauw samenwerken. Wanneer er tijdens de peuterperiode signalen zijn die vragen om extra aandacht wordt de ondersteuning vanuit school al snel ingezet. Deze intensieve samenwerking zorgt voor een doorgaande lijn in combinatie met goed overleg.

Terug naar boven