Het Ooievaarsnest

Kalbstraat 1 1689 EB Zwaag

Schoolfoto van Het Ooievaarsnest

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Eindtoets zijn tot stand gekomen op basis van (meestal) acht jaar onderwijs binnen ons kindcentrum. Wij volgen de kinderen goed in hun ontwikkeling en met name vanaf eind groep 6 beoordelen wij of alle kinderen op koers liggen richting het behalen van de referentieniveaus. Wij hebben de ambitie om 100% van onze leerlingen minimaal op 1F niveau te laten uitstromen. Voor taal/lezen is onze ambitie dat 80% van de leerlingen het niveau 2F behaalt. Voor rekenen/wiskunde ligt onze ambitie op 65% op 1S niveau. Dit zijn gezien het landelijk gemiddelde behoorlijk ambitieuze doelen, maar wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en ons zelf. 

In schooljaar 2021-2022 zijn de resultaten van de Eindtoets zelfs boven onze ambitie uitgestegen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden resultaten gemeten aan de hand van de LOVS- Cito toetsen en de methodetoetsen. Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over de vaardigheidsscores die behaald dienen te worden op de Cito toetsen. Als ondergrens hanteren wij het landelijk gemiddelde. Wij streven ernaar minimaal 80% van de kinderen op niveau III of hoger te laten presteren. Wij vinden het belangrijk om op individueel niveau goed de groei te volgen (het leerrendement). Wanneer kinderen een leerrendement beneden 100% laten zien, wordt een analyse gemaakt. 

De methodetoetsen vormen een belangrijke indicator voor de beheersing van de lesstof. Wij hanteren de norm van minimaal 80% beheersing op de methodetoetsen van zowel rekenen als taal en spelling. Middels formatieve toetsing wordt de beheersing van de lesdoelen dagelijks in de gaten gehouden. Door goed zicht te houden op de dagelijkse voortgang worden hiaten voorkomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte, vanuit de gedachte "ieder kind telt". We hebben oog en respect voor verschillen. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘SCOL' (Sociale Competentie Observatielijst) die twee keer per jaar wordt ingevuld door de leerkrachten voor alle leerlingen en door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Op het Ooievaarsnest is een gedragsprotocol en pestprotocol van kracht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind telt
  • Samen leren en samen spelen
  • Met plezier naar school

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven