Het Ooievaarsnest

Kalbstraat 1 1689 EB Zwaag

Schoolfoto van Het Ooievaarsnest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

  • Talent maakt gebruik van een regionale vervangingspool. Bij afwezigheid van een leerkracht wordt getracht vanuit deze pool een vervangende leerkracht in te zetten.
  • Soms is het mogelijk dat een eigen leerkracht extra werkt of tijdelijk zijn of haar werkdagen uitbreidt.
  • Slechts wanneer dit laatste niet mogelijk is, wordt ouders gevraagd hun kind zelf op te vangen. 

Onze organisatie is erop gericht zo min mogelijk kwetsbaar te zijn voor uitval van medewerkers. Wanneer een medewerker kort tijdelijk uitvalt, kan vrijwel altijd het onderwijs aan de kinderen toch doorgang vinden. Wij vinden die continuiteit ook heel belangrijk. Binnen het team wordt veel voor elkaar ingesprongen en samen verantwoordelijkheid gedragen voor het onderwijs aan alle kinderen. Door onze ervaring met het organiseren van afstandsonderwijs zijn er nieuwe mogelijkheden toegevoegd om het onderwijs aan kinderen te continueren. Slechts in uitzonderlijke gevallen moeten wij de keuze maken een groep kinderen tijdelijk geen onderwijs te bieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs gaat uit van passende instructies. Kinderen krijgen in hun jaargroep de instructies voor rekenen, taal en lezen op maat. Dat wil zeggen kort en compact voor wie snel zelf verder kan of juist intensief begeleid als dat nodig is. Voor de verwerking van de lesstof maken kinderen gebruik van een werklokaal. Hier kunnen zij samen of juist in alle rust individueel werken. Wij hanteren een duidelijke structuur en afspraken in de school, zodat voor kinderen helder is wat er van hen wordt verwacht en wat zij van ons mogen verwachten. Vanaf de eerste schooldag worden kinderen betrokken bij hun eigen onderwijs en wordt de mate waarin zij daarin eigen keuzes kunnen maken en zelfstandig kunnen opereren steeds verder uitgebouwd. Uiteraard blijven we daarbij goed naar ieder kind kijken en de ondersteuning bieden die nodig is. In ons onderwijs draait het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om persoonsvorming en burgerschap. Daarbij streven we naar een optimale doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs, waarbij kinderen doorstromen naar het niveau dat bij hen past. We richten ons daarbij op de referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen. 

Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling aan de hand van de landelijke toetsen (januari en juni) en methodetoetsen, maar vooral dagelijks en tijdens iedere instructie. Volgens de methodiek van het formatief evalueren houden wij zicht op de beheersing van de lesdoelen. Kinderen laten op verschillende manieren zien of en hoe zij de leerdoelen behalen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in leerjaar 1 en 2 wordt besteed aan reken- en taalactiviteiten, Engels, spel en beweging, muziek en creatieve vorming. Activiteiten worden aangeboden in een grote kring (klassikaal), kleine kring of kleine (instructie)groepjes. In de verschillende hoeken spelen en leren kinderen door middel van (thematisch) spel en constructie activiteiten, samen of individueel. De eerste twee jaar op de basisschool vervullen een uitermate belangrijke rol als het gaat om kansengelijkheid. Kinderen komen vanuit verschillende achtergronden binnen. De een met een brede algemene ontwikkeling, de ander met een beperkte woordenschat of kennis van de wereld. Vanuit de visie dat kennis voorafgaat aan vaardigheden is het van belang vanaf het eerste begin de verschillen in kennis en woordenschat terug te dringen door een rijk aanbod aan taal en kennisthema's te bieden. 

In leerjaar 3 en 4 ligt de focus op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. De toepassing van deze kennis is o.a. gekoppeld aan de wereldorieterende vakken en themahoeken die hiervoor worden ingericht. De leesspecialist en de onderwijsassistent worden ingezet wanneer extra ondersteuning en instructie nodig is voor kinderen bij wie het leesproces extra aandacht behoeft. Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen met voldoende leesvaardigheid doorstromen naar de bovenbouw.

In de bovenbouw, leerjaar 5 t/m 8, vindt een afwisseling plaats van gerichte instructie door de expertleerkracht en zelfstandige verwerking in een werklokaal onder begeleiding van de onderwijsassistent. De kinderen beschikken over een weekrooster waarin naast alle instructies ook de extra taken staan beschreven. Het rooster werkt daarmee als een planningsinstrument. Binnen de methodiek Close Reading worden begrijpend lezen, taal en wereldorientatie met elkaar verbonden. 

De begeleiding van (zorg)leerlingen vindt zoveel als mogelijk binnen de groep plaats, maar kan soms ook in kleine groepjes buiten de klas plaatsvinden. Vanuit de insteek dat wij als team gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan alle leerlingen, kunnen meerdere medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van een groep, leerjaar of leerling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kernvakken

De kernvakken lezen, taal, spelling en rekenen komen dagelijks aan de orde en daarbij wordt gewerkt aan het bereiken van doelen en referentieniveaus. Vanaf groep 1/2 wordt Engels aangeboden, waarbij de frequentie en duur van de lessen oplopen per leerjaar. In groep 1/2 wordt dagelijks minimaal 45 minuten besteed aan bewegingsonderwijs, tijdens het buitenspelen en/of in de gymzaal. Voor de groepen 2 t/m 8 is er bewegingsonderwijs van 1,5 uur per week. De wereldorienterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) worden behandeld in thema's of schoolbrede projecten. Muziek en kunstzinnige vorming zijn wekelijks in verschillende vormen in het programma opgenomen. 

Burgerschap en persoonsvorming

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden hiervan zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat. Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen. Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Kinderen leren dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. Wat wij verder doen:

-Democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes, in de lessen wereldorientatie is aandacht voor actuele kwesties in de maatschappij, onze staatsinrichting, Prinsjesdag en verkiezingen. Maar ook in het spelen wordt geoefend met democratische principes (meerderheid van stemmen, iedereen het recht op eigen mening, keuzevrijheid); 

-Participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks nemen de kinderen deel aan maatschappelijke projecten zoals de schooldag van de duurzaamheid, de wensboomactie en de kaartenactie van het nationaal ouderenfonds;

-Identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. 

-Debatteren: in de bovenbouw wordt geoefend met het formuleren van en het luisteren naar argumenten in debatvorm.

-Vanaf groep 6 t/m groep 8 kunnen kinderen deelnemen aan de lessen humanistische vorming. Deze lessen van 45 minuten worden wekelijks verzorgd door een vakleerkracht van GVO/HVO. 

-Ook mindfulness staat op het programma binnen ons kindcentrum. De lessen zijn erop gericht kinderen de vaardigheden te leren die nodig zijn voor zelfregulatie en zelfdiscipline. Kinderen leren in het hier en nu te zijn, afleiding te accepteren en zich te concentreren. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan vanuit de optiek "Ieder kind telt¨. Wij gaan niet uit van diagnoses en testen, maar werken vanuit de visie dat ieder kind kan leren. Wij bieden ondersteuning op het gebied van dyslexie en extra leesbegeleiding en hebben mogelijkheden voor meer/hoogbegaafde leerlingen voor verdieping en verrijking. Voor hoogbegaafde leerlingen van het Ooievaarsnest gelden verder de ondersteuningsmogelijkheden zoals die worden geboden vanuit het samenwerkingsverband. De HB groep die voor deze kinderen in het leven is geroepen vanuit de Westfriese Knoop is gevestigd in ons gebouw. 

In ons onderwijs wordt dagelijks beoordeeld welke kinderen wanneer en op welk gebied extra instructie nodig hebben. Deze extra instructie kan in verschillende vormen worden aangeboden. Er vindt zowel preteaching als verlengde instructie plaats binnen de groep. Het team van leerkrachten en onderwijsassistenten voorziet in extra leertijd, extra instructie, materialen en hulpmiddelen om het leren van ieder kind te ondersteunen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoewel wij niet graag werken met de term "hoogbegaafd" is dit wel de meest gebruikte benaming voor kinderen die extra en andersoortige onderwijsbehoeften hebben. Vaak is er tevens sprake van hoogsensitiviteit. Op beide gebieden heeft onze kwaliteitscoordinator (voorheen intern begeleider genoemd) behoorlijk veel extra kennis opgedaan. Het is onze ambitie om het werken met hogere orde denkvragen en de omgang met hooggevoeligheid nog beter in ons onderwijs in te bedden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 starten wij met een eigen peutergroep. Daarnaast is peuterspeelgroep de Zwaaghalsjes verbonden aan ons kindcentrum. De Zwaaghalsjes  is VVE gecertificeerd. Er is een nauwe samenwerking met de leerkrachten van bouw 1 t/m 4 waarbij de methode Startblokken als basis wordt gehanteerd. Er zijn diverse momenten waarop peuters en kleuters samen (buiten) spelen en activiteiten ondernemen vanuit dezelfde thema's. Op deze manier wordt een doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd voor kinderen vanaf twee jaar. 

Terug naar boven