Het Ooievaarsnest

Kalbstraat 1 1689 EB Zwaag

Schoolfoto van Het Ooievaarsnest

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs Het Ooievaarsnest uit Zwaag. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Ooievaarsnest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind telt!
  • Welkom
  • Veilig
  • Betrokken
  • Modern

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De schoolgrootte ligt idealiter tussen de 100 en 150 leerlingen. In de periode dat de Bangert-Oosterpolder in aanbouw was, zijn veel kinderen uit deze wijk opgevangen op Het Ooievaarsnest en groeide de school enorm. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen weer teruggezakt naar normaal niveau. Onze school verheugt zich in een groeiende belangstelling. Ouders/verzorgers herkennen de kwaliteit en intimiteit van onze kleinere school en kiezen voor de voordelen die dit biedt voor kinderen: aandacht, zorgvuldigheid, vertrouwen, bekendheid, korte lijnen. 

Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat ons kindcentrum een ontmoetingsplaats is voor kinderen uit de omgeving van de school. Ons kindcntrum wordt bezocht door kinderen uit Zwaag, Blokker, Risdam, Nieuwe Steen, Bangert-Oosterpolder en zelfs uit omringende dorpen zoals Westwoud en Zwaagdijk. 

Ons kindcentrum is in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij zijn gestart met een eigen peutergroep. De kinderen in deze groep stromen door naar het onderwijs binnen ons kindcentrum. De doorgaande lijn voor peuters vanaf 2 jaar wordt vormgegeven door de intensieve samenwerking tussen peuter- en kleutergroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Kindcentrum Ooievaarsnest wordt gewerkt aan een doorgaande lijn voor kinderen vanaf 2 jaar. Dit doen wij met een eigen peutergroep, de Ooievaartjes. Deze peutergroep valt formeel onder kinderopvang.

Vanuit de kindcentrumgedachte vervagen de scheidslijnen tussen opvang en onderwijs zo veel als mogelijk en wettelijk toegestaan. Onderwijs- en opvangmedewerkers vormen samen een team en zijn samen verantwoordelijk voor een zinvolle en fijne dag voor ieder kind, waarin inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. Er wordt gewerkt vanuit een eenduidig pedagogisch beleid en activiteiten en thema's worden op elkaar aangesloten. Door de nauwe contacten kunnen ook zorg en begeleiding op elkaar worden afgestemd en kan een gezinsaanbod of plan worden vormgegeven. 

Kinderopvang en onderwijs versterken elkaar op deze wijze en het kindcentrum biedt daarmee een meerwaarde voor kinderen, ouders en medewerkers. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een gedragsprotocol waarin afspraken inzake grensoverschrijdend gedrag en pesten staan beschreven. Dit protocol is in samenspraak met de MR opgesteld en is leidend in het handelen van leerkrachten en directie.

Onze school beschikt over een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld. Als u hierover vragen heeft kunt u zich altijd melden tot de kwaliteitscoordinator. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Binnen Talent voor opvang en onderwijs staat de privacy van onze leerlingen voorop. Dit betekent dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Een aantal gegevens van de leerlingen moet worden vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de school. Het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Op onze scholen maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben met onze leveranciers in de vorm van verwerkersovereenkomsten strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van stichting Talent kunt u nalezen hoe wij de privacy van onze leerlingen waarborgen (zie de website Talent voor Opvang en Onderwijs | Stichting Talent (talenthoorn.nl). Wij maken daarom graag duidelijke afspraken over het gebruik van foto- en videomateriaal. Wij vragen u het toestemmingsformulier voor uw kind(eren) in te vullen via ons Ouderportaal. Jaarlijks ontvangt u van ons via het Ouderportaal een reminder over het toestemmingsformulier. U heeft altijd de mogelijkheid om uw keuze te herzien. U kunt de keuze herzien via het Ouderportaal. Als u niets wijzigt, dan blijft de eerdere gemaakte keuze van kracht.

Terug naar boven