TVH Montessorischool de Flierefluiter

Akkerwinde 57 1689 NV Zwaag

  • Ons schoolplein is groot en voorzien van veel natuur. Achter de school bevinden zich ook nog de schooltuintjes.
  • en worden wat je kan
  • We maken gebruik van Montessori materialen, reguliere methodes en moderne leermiddelen.
  • Het team bestaat uit 12 betrokken, enthousiaste, ervaren en hard werkende Montessori- leerkrachten.
  • De ontwikkeling van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt bij ons veel aandacht. Kinderen leren zelfstandig te plannen en werken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Route 8 is de eindtoets die wij bij onze leerlingen in de bovenbouw afnemen.

Vanwege de diverse schoolsluitingen (ivm de bestrijding van het Corona virus) geeft de onderwijsinspectie scholen de ruimte de score op de eindtoets minder zwaar te laten wegen bij het vaststellen van het eindadvies

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het gehele schooljaar observeren en meten wij de vorderingen van onze leerlingen.

We gebruiken daarbij de methode gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen (cito) en ons eigen meetinstrumenten die passen bij onze Montessori visie.

Toetsresultaten worden geanalyseerd op school- groeps en leerlingniveau. De groepsanalyses worden tijdens de groepsbespreking door de leerkracht met de intern begeleider besproken. Tijdens deze bespreking wordt niet alleen naar de data gekeken maar ook naar de samenstelling van de groep en de dynamiek die in de groep aanwezig is.Twee keer per schooljaar worden er trendanalyses gemaakt van de toets resultaten op schoolniveau door de intern begeleider. Deze analyses worden met het team tijdens een studiedag besproken waarna nieuwe verbeteracties worden vastgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de observaties van de leerkracht en de uitslagen van de toetsen die een kind gedurende zijn hele schoolloopbaan heeft gemaakt. In groep 8 worden er verschillende stappen genomen om een goed afgewogen middelbaar schooladvies te geven aan de kinderen en hun ouders. In het begin van het schooljaar worden er twee toetsen afgenomen door  OBD Noordwest. Dit zijn:

de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO). Deze test meet de aanleg en de score verwijst naar de meest passende vorm van vervolgonderwijs.

En de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-Junior (NPV-J) De test bestaat uit vragen waar ja of nee op geantwoord moet worden. De test heeft een signalerende functie. De uitkomsten kunnen aanwijzingen zijn voor (te verwachten) problemen. De uitkomsten van deze toetsen worden door een toetsdeskundige van OBD Noordwest besproken met de leerkracht van het kind. Daarna vindt een oudergesprek plaats over het advies voor het voortgezet onderwijs.

In de maand februari wordt het advies definitief vastgesteld en gegeven aan de kinderen en hun ouders. Rond deze tijd gaan de kinderen ook de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken.  Aan het einde van groep acht maken de kinderen in april/mei de verplichte eindtoets. We maken gebruik van de adaptieve toets van Route 8. De verplichte eindtoets heeft geen gevolgen voor het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs dat al in februari vastgesteld is.   

In schooljaren waarin sprake is van een schoolsluiting in het kader van pandemie bestrijding is er meer ruimte voor scholen een variabel gewicht toe te kennen aan de toetsresultaten voor de eind adviezen 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Na het oordeel van de inspectie is een plan van aanpak opgesteld en de school is hard op weg om de opbrengsten te verbeteren. Bij technisch lezen en rekenen/wiskunde is al flinke vooruitgang geboekt. Op het eind van elk schooljaar wordt voor de ouders het Inhoudelijk Jaarverslag gemaakt. Hierin staan de groepsopbrengsten van technisch lezen en begrijpend lezen en van spelling en rekenen/wiskunde.

Terug naar boven