TVH Montessorischool de Flierefluiter

Akkerwinde 57 1689 NV Zwaag

  • Ons schoolplein is groot en voorzien van veel natuur. Achter de school bevinden zich ook nog de schooltuintjes.
  • en worden wat je kan
  • We maken gebruik van Montessori materialen, reguliere methodes en moderne leermiddelen.
  • Het team bestaat uit 12 betrokken, enthousiaste, ervaren en hard werkende Montessori- leerkrachten.
  • De ontwikkeling van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt bij ons veel aandacht. Kinderen leren zelfstandig te plannen en werken

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Dank voor uw interesse in Montessorischool De Flierefluiter. De school is uw aandacht waard. Montessorischool De Flierefluiter is een school klein van formaat maar groot in succes. 

Ons onderwijsaanbod is gelijk aan dat van het reguliere onderwijs. We werken met landelijke methodes voor rekenen, taal, lezen, wereld oriëntatie en verkeer. Het verschil maken wij door ook veel aandacht te besteden aan alle andere talenten van onze leerlingen en te werken met het Montessori materiaal. 

Op onze school is sociale veiligheid een heel groot goed. “We zijn allemaal anders en toch samen”, is ons motto. Omdat wij een kleine school zijn, zijn wij ook écht samen. Bij ons op school hoort, ziet en voelt u dat wij een veilige, overzichtelijke en hechte gemeenschap vormen. Binnen die gemeenschap werken wij vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori. Onze school is een oefenplaats zowel voor de cognitieve- als de sociale vaardigheden. Wij geven onze kinderen de gelegenheid om letterlijk ‘te doen’. Want wij zijn overtuigd van wat Maria Montessori zei:   ‘Niets is in de geest dat niet in de zintuigen is geweest.’  

Ik nodig u uit datzelfde te doen. Maak een afspraak en kom onze school ervaren. Ik leid u met veel plezier rond.  

Vriendelijke groet,

Patricia Meyer

schoolleider. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • moderne Montessori school
  • kleinschalig
  • individueel onderwijs
  • zijn wie je bent
  • sociale veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Montessorischool De Flierefluiter telt ieder kind maar geldt ook; allemaal anders en toch samen. Deze woorden geven ons pedagogisch klimaat weer. De meer praktische leerling gegevens betreft het leerling aantal en de groepssamenstelling. Daarover wordt u op deze pagina geïnformeerd. Op de teldatum van 1 oktober 2019 telde TVH Montessorischool de Flierefluiter 101 leerlingen. de onderbouw start met ongeveer 20 leerlingen het schooljaar. Door de tussentijdse instroom van vierjarige groeit het aantal gedurende het schooljaar. De midden- en bovenbouw klassen heeft een gemiddelde van 20 leerlingen per klas.  In het schooljaar 2020-2021 zijn de kinderen verdeeld over 5 groepen: 1 onder-, 2 midden- en 2 bovenbouwgroep(en). De maximale schoolgrootte bedraagt 6 klassen. In de loop van het schooljaar stromen met name nieuwe vierjarigen in en wordt de onderbouwgroep groter.

Doordat niet elk jaar het aantal aanmeldingen precies hetzelfde is, is er soms sprake van een minder evenwichtige verdeling. Hierbij komt het voor dat een klas gedurende een jaar meer dan 30 kinderen heeft. Onze school biedt, in samenwerking met Berend Botje, onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De maximale grootte van deze groep is 16 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vermijden het benoemen van onze reacties op pesten als protocol. Kinderen pesten immers ook niet volgens protocol. Jaarlijks staat ons preventieve en curatieve handelen op de agenda. In de schoolgids staat vermeld hoe wij omgaan met pesten. In de stuurgroep van De Vreedzame School wordt in meerdere bijeenkomst het onderwerp besproken. 

Het handen en voeten geven van onze visie op sociale veiligheid is stap 1. Vervolgens is het noodzakelijk de mate van veiligheid zo onafhankelijk mogelijk te meten, de effecten van onze aanpak te monitoren en incidenten te registreren. Hierbij richten wij ons op alle deelnemende groepen; leerlingen, ouders, externen en medewerkers.

Wij doen dit door:

·         Gevoelens van veiligheid worden regelmatig besproken met onze werknemers en onze leerlingen.

·         Wij hebben op school een luister juf. De kinderen wordt een aantal keer per jaar verteld dat de luister juf er is voor het geval een leerling een probleem liever niet met de eigen leerkracht wil of kan bespreken.

·         Leerlingen en ouders kunnen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster wanneer er meer nodig is dan een enkel signaal gesprek. ·         De school heeft een externe vertrouwenspersoon.

·         Jaarlijks meten we de sociale veiligheid m.b.v gestandaardiseerd instrument; scol

·         Met ingang van maart 2019 werken we met M5 een gestructureerde monitoring van de sociale veiligheid het hele schooljaar door.

·         Er is een incidentenregistratie

·         Twee jaarlijks is er een standaard kwaliteitsonderzoek waarbij kinderen vanaf groep 5, alle ouders en alle werknemers respondent zijn.

Terug naar boven