Burgemeester de Wildeschool (Zwaag)

Lage Hoek 71 1689 CP Zwaag

Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool (Zwaag)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Burg. de Wildeschool! Onze school biedt cluster 2 onderwijs in de basisschoolleeftijd aan kinderen met een auditieve en communicatieve belemmering. Hieronder wordt verstaan: slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast beschikt de school over een dienst ambulante begeleiding die leerlingen in het regulier onderwijs thuisnabij ondersteuning biedt.

De SchoolVenstergegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.  Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven