Obs Socrates

Meetketting 5 1689 XD Zwaag

Schoolfoto van Obs Socrates

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de cognitieve ontwikkeling van het kind

Alle leerkrachten gebruiken leerstofmethodes en –methodieken om de lesstof over te dragen aan de kinderen. Na elk leerstofblok volgt er een methodegebonden toets. De leerkracht analyseert deze toets en verwerkt de resultaten in een overzicht. De te ondernemen stappen zijn terug te vinden in de dagplanning.

Daarnaast nemen we (half)jaarlijkse genormeerde onafhankelijke CITO toetsen af (januari en juni) m.b.t. de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taalverzorging en studievaardigheden. De resultaten worden verwerkt in Esis, ons digitale kindvolgsysteem. Toetsing vindt klassikaal plaats. Bij het toetsen worden geen aanwijzingen gegeven, maar wordt gehandeld volgens de handleiding van CITO. In groep 4,6 en 8 wordt de NSCCT afgenomen door de intern begeleidster.  De kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de IEP Eindtoets.

Analyse Citotoetsen

Bij het analyseren van de resultaten van deze toetsen wordt de gemiddelde vaardigheidsscore per groep bekeken (jan/feb en juni/juli). Aan de hand van vastgestelde schoolnormen wordt gekeken welke scores we normaliter hadden moeten behalen en of we deze hebben gehaald. De toetsuitslagen worden besproken in een dataday (bespreken van de toetsresultaten). De intern begeleidster maakt daar een verslag van. De groepsleerkrachten analyseren de Citotoetsen op kindniveau en verwerken deze analyses in de evaluaties van de groepsplannen. Zij gebruiken deze analyse voor het maken van de nieuwe groepsplannen

In de nieuwsbrief geven wij aan wanneer de onafhankelijke toetsen worden afgenomen, zodat ouders tijdig op de hoogte zijn. De leerkrachten hanteren de toetskalender voor de planning van de toetsen.

De interpretatie van toetsgegevens

De intern begeleidster en de groepsleerkracht hebben driemaal per jaar een groepsbespreking. Na de toetsperiodes worden tijdens de besprekingen ook de toetsresultaten besproken, met als doel inzicht te krijgen in de leervorderingen van de groep en om haalbare doelen te kunnen stellen voor het volgende halfjaar (groepsplan). Na de toetsperiode wordt het groepsplan naar aanleiding van de resultaten aangepast. De intern begeleidster en de directie maken na een toetsperiode (jan) met het team een analyse op school- en groepsniveau. Op deze wijze worden alle personeelsleden zich bewust van het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid voor de opbrengsten van de school. Na de toetsronde van juni wordt de analyse gemaakt door de intern begeleidster en gepresenteerd aan het team, waarna eventuele op- en aanmerkingen in het document aangepast zullen worden.De conclusies van deze analyse worden meegenomen in de beleidsvoornemens van het schoolontwikkelplan van het komende schooljaar.De laatste ronde groepsbesprekingen doen wij op de HGW (handelingsgericht werken) manier. De leerkrachten bereiden een presentatie voor voor de rest van het team. Hierin presenteren ze hun successen en vraagstukken. Het hele team profiteert mee en geeft tips waar mogelijk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven