Obs Socrates

Meetketting 5 1689 XD Zwaag

Schoolfoto van Obs Socrates

Het team

Toelichting van de school

Socrates is een groeiende school, ieder jaar krijgen wij meer leerlingen en dus meer groepen. Dit betekent dat er ieder schooljaar nieuwe leerkrachten op onze school komen werken. Op dit moment hebben wij, inclusief onderwijs ondersteunend personeel, 50 teamleden in ons team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of om een andere reden, niet voor de klas kan staan. Op die momenten doen we een beroep op een invalkracht vanuit de vervangingspool. De actuele situatie is echter zo dat er maar weinig invalkrachten beschikbaar zijn. Dat maakt het vervangen er niet makkelijker op, maar we doen telkens als zo'n situatie zich voordoet ons uiterste best om te zorgen voor bezetting. Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Wanneer dat niet het geval is, bedenken we, als dat mogelijk is, een interne oplossing. Wanneer ook dit niet lukt, worden de kinderen van een groep over de andere groepen verdeeld of wordt gevraagd of u uw zoon of dochter thuis kunt houden. Wij doen er alles aan om dat laatste te voorkomen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we u hierover berichten via Ouderportaal. Er wordt altijd gecheckt of er thuis een opvangmogelijkheid is en als dat niet het geval is kan uw kind gewoon naar school komen en wordt hij/zij ondergebracht in een andere klas. Wanneer er sprake is van een langdurig probleem waarbij voor langere tijd geen vervanging is, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval steeds een andere groep een vrije dag hebben. Mocht het dus noodzakelijk zijn om een groep vrijaf te geven, dan weet u dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen. Hoewel het vervelend voor u kan zijn, hopen we wel op uw begrip en medewerking.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Socrates wordt in het schooljaar 2020-2021 gewerkt in homogene groepen, behalve de groepen 1-2. Socrates groeit, er komen steeds meer kinderen bij. Ieder jaar wordt op basis van aantallen en samenstelling van de groep bepaald of een homogene groep of combinatiegroep gevormd wordt. Op dit moment hebben wij 7 groepen 1-2. Wij combineren altijd groep 1 met groep 2, tenzij er sprake is van een (tijdelijke) instroomgroep. 

Leerkrachten werken intensief samen in leerteams. Zij stemmen de inhoud van het onderwijs continu met elkaar af. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De instructies zijn afgestemd op het niveau van de kinderen en zijn daardoor meer betekenisvol omdat ze aansluiten op het competentieniveau van de kinderen. De dag begint en eindigt altijd in de stamgroep. De lokalen sluiten allemaal aan op een leerplein, zo is er voldoende ruimte is om in niveaugroepen instructie te krijgen, te kunnen samenwerken of juist op een rustige plek zelfstandig te werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikken van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de samenwerking tussen leerkrachten onderling te versterken, zullen we steeds beter in staat zijn om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te kunnen begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven