IKC Socrates basisonderwijs

Meetketting 5 1689 XD Zwaag

  • Schoolfoto van IKC Socrates basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Socrates basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Socrates basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Socrates basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Socrates basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het monitoren van tussenresultaten wordt regelmatig gemeten of de leerstof beheerst wordt door de kinderen. We doen dit aan de hand van methodegebonden toetsen en een halfjaarlijkse landelijke toets, zoals de IEP en de IEP doorstroomtoets die we bij ons op school gebruiken. De IEP doorstroomtoets wordt in februari afgenomen bij de kinderen van groep 8. Elke school in Nederland is verplicht om deze af te nemen om de eindopbrengsten van acht jaar basisonderwijs vast te stellen. De inspectie van onderwijs kijkt hierbij naar de door groep 8 behaalde referentieniveaus 1S/2F (het streefniveau) en 1F (het fundamentele niveau) voor de vakken rekenen-en wiskunde, taalverzorging en begrijpend lezen. Deze is voor onze school vastgesteld op basis van voorgaande resultaten op 1S en 2F van de normgroep (scholen met dezelfde leerlingpopulatie). 

Alle leerkrachten gebruiken lesmethodes en methodieken om de leerstof over te dragen aan kinderen. Na een periode (een leerstofblok) van ongeveer 4 weken volgt er voor kinderen een methodegebonden toets. De leerkracht analyseert deze toets en verwerkt de resultaten in een groeps- en leerlingoverzicht (een data-overzicht). Vanuit deze data-analyse neemt de leerkracht inzichten mee om kinderen de volgende leerperiode te ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

Na een half jaar onderwijs volgt de afname van de IEP-toets rekenen-en wiskunde, spelling, begrijpend lezen, (technisch)lezen en DMT en taalverzorging. In januari en juni nemen wij deze toetsen af bij de groepen 3 t/m 8. De IEP-toets meet of kinderen de leerstof uit het aangeboden half jaar voldoende beheersen en meet ook of de kinderen al meer weten van nog niet aangeboden leerstof. De IEP toetsen worden geanalyseerd op drie niveaus: op schoolniveau, groepsniveau en kindniveau. Op schoolniveau stellen we vast of we de schooldoelen, passend bij onze leerlingpopulatie en ambitie, behaald zijn. Op schoolniveau hebben we de ambitie dat tenminste 65% van onze kinderen het 1S/2F niveau bereikt bij de tussenresultaten. 

Op groepsniveau kijken we naar het gemiddeld behaalde groepsresultaat en kijken we naar de spreiding van de de behaalde niveaus. Samengevat betekent dit dat we in kaart brengen of tenminste 65% van onze kinderen ons ambitieniveau halen. Mocht dit niet niet het geval zijn, dan behandelen we dit op school als een zorgsignaal waar actie op ondernomen wordt. De kwaliteitscoördinatoren maken een schooloverzicht van de behaalde groeps- en schoolresultaten in samenwerking met het team. Op een data-day (studiemiddag) worden de behaalde schoolresultaten besproken met het team en presenteren leerkrachten ook zelf een deel van de data-analyse van hun groep aan het team. 

Op kindniveau kijken we naar individueel behaalde resultaten van kinderen en wordt geanalyseerd wat een kind nodig heeft om de komende periode zich verder te kunnen ontwikkelen. Zowel een plan van aanpak op groepsniveau, als op kindniveau wordt verwerkt in een groepsplan waarin het aanbod staat beschreven voor het komende half jaar onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. Bij IKC Socrates geven we de kinderen eind groep 7 een schooladvies met een voorlopig karakter. We noemen dit op school 'het voorlopig schooladvies'. Het doel hiervan is kinderen en ouders tijdig te informeren over de richting waarnaar het eindadvies mogelijk uit zal gaan. Daarnaast kan het helpend zijn voor kinderen om meer gevoel te krijgen voor de betekenis van het voortgezet onderwijs. 

In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een kind past en het geeft inzicht in de ontwikkeling van een kind tijdens de gehele basisschoolperiode. De school kijkt dan bij elk kind onder andere naar waar het kind goed in is, hoe goed het kind leert en de resultaten van toetsen. Het schooladvies kan bijgesteld worden na de eindtoets van groep 8. Basisscholen geven vóór 1 maart een schooladvies aan alle kinderen. 

In februari maken de kinderen van groep 8 een doorstroomtoets. Deze toets bestaat uit de onderdelen rekenen, lezen en taalverzorging. Krijgt een kind vanuit de doorstroomtoets een hoger advies dan het schooladvies? Dan moeten scholen opnieuw over het schooladvies nadenken. Deze heroverweging kan ervoor zorgen dat het advies omhoog wordt bijgesteld. Ook als het om een ‘half’ schoolniveau gaat. Bijvoorbeeld: een havo-advies wordt een havo/vwo-advies, als dat het advies is vanuit de eindtoets. Met dit definitieve schooladvies kan een kind naar een havo/vwo-middelbare school. Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Het schooladvies wordt automatisch een definitief advies. Als ouders het niet eens zijn met het ontvangen schooladvies, kunnen zij bij het schoolbestuur een klacht indienen. Het schoolbestuur moet zich vervolgens over die klacht laten adviseren door een onafhankelijke klachtencommissie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sfeer waarin kinderen opgroeien is belangrijk voor hun ontwikkeling. We streven ernaar dat er op school een veilige en rustige  sfeer heerst. Ook vinden wij het belangrijk dat er structuur is, dit ziet u dan ook door de hele school terug. Leerkrachten die enthousiast zijn over hun vak en goed met elkaar samenwerken dragen eraan bij dat kinderen zich geborgen en thuis voelen op onze school. Onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling ‘De Vreedzame school’ draagt bij aan ons prettige klimaat. De school zien wij niet alleen als een plek waar geleerd wordt, maar ook als een plek waar kinderen leren zelfstandiger te worden, hun persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen en leren omgaan met anderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Relatie
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven