CBS Prins Claus

Het Zwanevlot 318 7206 CS Zutphen

Schoolfoto van CBS Prins Claus

Het team

Toelichting van de school

Waar gesproken wordt over landelijk gemiddelde gaat het over de gemiddelde schoolgrootte van scholen in Nederland. Het onderdeel LIO (leraar in opleiding) geeft 0 aan. Wij vinden opleiden in de school belangrijk en geven jaarlijks meerdere studenten de kans bij ons te leren. Dit is niet in de tabellen verwerkt.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost Gelderland) Bij afwezigheid van een leerkracht (bv. door ziekte of verlof) dient de directie een verzoek in voor een vervanger. Meestal wordt dit verzoek gehonoreerd (stap 1: externe oplossing). Als dit niet het geval is, is vervelend voor iedereen, want de continuïteit van het onderwijs heeft voor iedereen, kinderen ouders en leerkrachten, hoogste prioriteit. Indien er geen vervanging voorhanden is, wordt het volgende protocol gehanteerd: Stap 1 Externe oplossing Er is een vervanger beschikbaar vanuit de vervangers-poule.  Stap 2 Interne oplossing a. Een parttime leerkracht komt extra werken. b. Stagiaires geven, onder verantwoordelijkheid van de directie, les. c. Kinderen worden verdeeld over andere groepen. Dit doen we alleen als de afwezigheidsmelding ‘s morgens vroeg pas bekend is en er geen vervanger beschikbaar is. d. Zo mogelijk gaat de directie voor de klas Stap 3 Geen oplossing De leerlingen blijven thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren kenbaar kunnen maken aan ouders/ verzorgers. U ontvangt dan van ons een Social School bericht. Een groep blijft nooit langer dan één dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen niet vervangen kunnen worden, dan neemt een collega de groep over. Zijn of haar klas blijft dan een dag thuis. Stap 3 doet een groot beroep op u als ouders/ verzorgers. Dit is heel vervelend en betreuren wij. Gelukkig komt dit tot nu toe bijna niet voor.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch werken binnen de kernconcepten 

We kiezen voor betekenisvolle thema’s, zodat de kinderen ook mee willen doen in de activiteiten om zo te leren. Voor de uitwerking van deze thema’s wordt in unit 1 een “ontwerpschema” geschreven dat een centrale plaats inneemt binnen het onderwijsleerproces. Dit schema geeft ons aanwijzingen voor de keuze van activiteiten. De noodzakelijke inhouden vanuit de cruciale doelen voor de verschillende leerjaren zijn hierin vastgelegd.  Aan elk thema verbinden we kernactiviteiten: spel/onderzoek, gespreks-/kringactiviteiten, rekenen/wiskunde, constructieve/beeldende activiteiten en muziek, dans, drama en beweging.   


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden
We werken op school volgens het 5 gelijke dagen model. De schooltijden zijn dus elke dag hetzelfde. De kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Vanaf 8.20 uur is de school open en kunnen de kinderen naar hun groep. Ook mag er nog buiten worden gespeeld, maar om 8.30 zit iedereen in de kring, zodat we de dag gezamenlijk kunnen starten met een muziekje.  

Werken in units en in de basiskring 
Leren doormiddel van een klassikale gelaagde instructie, van een workshop, een gastles, een instructie in minigroepjes, zelf het leerplein ontdekken of door samen te leren. In ons onderwijs komt het allemaal langs en wordt het ingezet waar nodig is. De leerkracht als instructeur en coach. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden extra ondersteund. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden die een kind heeft. We kijken samen met de ouders naar kansen, daar willen we bij aansluiten en op voortbouwen. Heel kort uitgelegd betekent dit dat niet specifiek wordt gekeken naar wat het kind niet kan, maar meer wordt gekeken naar wat het kind wel kan en vandaar bepalen hoe de voortgang zal moeten zijn. Een positief model dus.

Helma Scheers is onze ondersteuningscoach en is belast met de coördinatie en begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij coacht ook leerkrachten bij het begeleiden van leerlingen. Dit doet zij door in de unit de leerkracht te ondersteunen bij didactisch en pedagogisch handelen, mee te denken over extra ondersteuningsbehoeften van een leerling, ondersteuning bij het contact met ouders, het opstellen van OPP en OP’s, tips voor de aanpak van specifiek gedrag van een leerling. Optimale ondersteuning en centraal zetten van de leerkracht zorgt voor optimale ondersteuning van de individuele leerling. Daarnaast ondersteunt Rianne Wensink, onze onderwijsassistent, kinderen met een arrangement. (Het vroegere ''rugzakje'').

De directeuren zijn meer betrokken bij de processen rondom de ondersteuning aan leerlingen in de basiszorg. Ella Heutink zal zich richten op unit 1 en 2 en Corrie Fokkens op unit 3 en 4. Natuurlijk blijft het eerste aanspreekpunt de leerkracht van de basisgroep van het kind.

Met deze bundeling van krachten hopen we dit schooljaar goed en passend onderwijs te kunnen verzorgen voor ieder kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven