CBS Prins Claus

Het Zwanevlot 318 7206 CS Zutphen

Schoolfoto van CBS Prins Claus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Prins Clausschool. 

We dagen de leerlingen uit om het maximale niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden te behalen. Het gaat niet alleen om de cognitieve ontwikkeling (hoofd) maar om de totale ontwikkeling van de leerling (hart en handen). We besteden veel aandacht aan het goed leren van de basisvaardigheden taal en rekenen maar daarnaast zijn de creatieve en de sociale vorming ook van wezenlijk belang. We streven naar sociaalvaardige en evenwichtige kinderen, die zichzelf kennen en rekening houden met anderen. 

Onze uitgangspunten voor ons handelen vinden haar oorsprong in de drie R’s:

  • Richting
  • Ruimte
  • Ruggensteun

Voor meer informatie, kijk op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen in verbinding
  • (zelf) vertrouwen
  • structuur
  • rijke leeromgeving
  • (mede) verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%. 

Het leerlingenaantal daalt in 2019-2020 ook fors doordat er veel verhuizingen hebben plaatsgevonden. Gezinnen vertrekken naar omliggende gemeenten en naar andere provincies door werk van ouders. De wijk waarin de school staat is duidelijk aan het "vergrijzen".

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2022 is 153 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven