Montessori kindcentrum de Plotter

Paulus Potterstraat 4 A 7204 CV Zutphen

  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De getoonde resultaten van de Eindtoets zijn niet representatief voor het ‘kennen en kunnen’ van alle talenten van onze kinderen in groep 8 van schooljaar 2022-2023. Tevens proberen wij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte onderwijs thuis nabij aan te bieden. Dit noemen wij passend onderwijs richting inclusie. Dit gegeven is niet meegenomen in de resultaten van de Eindtoets. We tellen alle kinderen mee, ook diegene die later komen. Dat maakt wie we zijn, groep 8 van dit schooljaar. Naast deze meting van kennis voor algemene vakken, bieden we onze kinderen een brede basis aan kennis over zichzelf en de wereld. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en de vaardigheid om samen te werken worden extra benadrukt. Een sterke basis! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten door het tweejaarlijks afnemen van de IEP toetsen op gebied van taal/rekenen/(begrijpend-)lezen.

Voor het lezen nemen wij de AVI toetsen af en bij kinderen die onder de norm lezen de DMT toets

Deze worden per groep/bouw en op schoolniveau geanalyseerd. Zowel op de individuele ontwikkeling van het kind als wel op schoolniveau. Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed.

Aan de hand hiervan worden eventueel de individuele doelen bijgesteld bij een kind. Tevens kan het zijn dat wij als team ons verder ontwikkelen vanuit een vakgebied om zo ons onderwijs te optimaliseren.

De toetsen zijn voor ons een middel. Wij gebruiken meerdere middelen

* bijna dagelijkse observatie

* geven van individuele instructie en instructie in kleine groepjes

* de vertraagde weekgesprekken, dit zijn gesprekken met het individuele kind, 1x in de 10 weken. Hier staat persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie centraal. Hier wordt gekeken samen met het kind, hoe waren voor jou de afgelopen 10 weken, wat ging er goed, wat kan er beter. Waar wil jij de komende 10 weken aan werken. Daarnaast zullen er altijd dingen zijn waar de kinderen aan moeten werken, maar dat snappen zij als geen ander.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doordat wij individueel instructie geven, hebben wij snel een beeld van de kennis en vaardigheden van onze kinderen. Dit leidt tot een eigen leerlijn per kind, waarbij in individuele dossiers de leerdoelen worden bijgehouden. Dit kinddossier dient als basis voor ons advies voor het vervolgonderwijs. In dit advies speelt ook de manier van informatieverwerkingen en de werkhouding van een kind een belangrijke rol.

De advisering komt tot stand door de gehele bovenbouw, de IB-ers en directie. Samen kijken we naar alle gegevens die wij beschikbaar hebben over kinderen rondom persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. Uiteraard ook indien nodig naar de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Dit maakt eind groep 7 ons pre-voorlopig advies en in groep 8 in oktober/november ons voorlopig advies en in januari ons definitief advies.

Kinderen kunnen een enkelvoudig of een dakpanadvies krijgen vanuit ons kindcentrum. De genoemde cijfers in deze pagina nemen het laagste niveau aan. Het kan daardoor zijn dat deze cijfers afwijken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij hanteren voor de kinderen het kinderkwaliteitenspel om de ontwikkelingen en de groei rondom socialisatie en personalisatie op individueel niveau in kaart te brengen.

Kinderen zijn zelf regisseur van hun eigen ontwikkelingen, wij begeleiden ze daarbij, geven handreikingen waar nodig en feedback.

Kinderen registeren zelf hun persoonlijke groei in het kindwerkdossier dat zij twee keer per jaar invullen.

Wij registeren de groei van ieder kind op de kindprofielkaart die met ouders wordt besproken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vanuit de individu
  • Ontwikkelen binnen een groep
  • Eigenaarschap bij kind

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Montessorischool de Plotter heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt onder het Basistoezicht. De Inspectie benoemt onze kwaliteitszorg als een sterk punt van de school en roemt de wijze waarop onze school leerlingresultaten op schoolniveau analyseert, planmatig werkt aan verbetering en de kwaliteit borgt.

Terug naar boven