RK Basisschool St Anna

Berkenlaan 156 4881 XE Zundert

 • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
 • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
 • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vergelijk 2018-2019:

De eindscore is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Ook is er geen opvallend verschil te zien tussen de scores van het rekenen totaal en het taal totaal. Bij rekenen is wel duidelijk een verschil te zien tussen de onderdelen meten/meetkunde en verbanden. Waar de eindscore op het gebied van meten/meetkunde in 2018 stukken hoger lag in vergelijking met 2019, is dat in 2019 juist het onderdeel verbanden. Verder valt zowel in 2018 als in het jaar 2019 het onderdeel woordenschat op. Bij beide toetsen ligt de score een stuk lager dan de overige taalonderdelen. Dit is een aandachtspunt voor in de toekomst.          

Behaalde referentieniveau taal-leesvaardigheid

1F: alle leerlingen hebben dit behaald

2F: 5 leerlingen hebben dit niet behaald

Behaalde referentieniveau taal-taalverzorging

1F: 1 leerling heeft dit niet behaald

2F: 7 leerlingen hebben dit niet behaald

Behaalde referentieniveau rekenen

1F: alle leerlingen hebben dit behaald

1S: 8 leerlingen hebben dit niet behaald  

Basisschool: niveau 1F en 1S Het basisniveau

1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau 1S. Voor taal staat 1S gelijk aan de tweede stap in het basisniveau: 2F. Bij taal op niveau 1F moet je denken aan teksten met een eenvoudige structuur en met vaak gebruikte woorden. Bij 2F zijn de teksten iets ingewikkelder. Bij rekenen wordt op niveau 1F met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekent je kind met complexere getallen en zijn er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen. Niet alle kinderen zullen het streefniveau halen. Voor ongeveer een derde van de kinderen is dat te hoog gegrepen. Rond groep 6 wordt meestal duidelijk naar op welk niveau je kind ongeveer afstevent. De inzet is dat je kind minimaal het basisniveau 1F haalt aan het eind van de basisschool. Ook zijn er kinderen die juist een hoger niveau halen op de basisschool.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gesprekkencyclus opbrengsten

We werken met planningsgesprekken waarin de behaalde resultaten van de groep ten opzichte van de verwachtingen van wat men van een soortgelijke populatie mag verwachten centraal staat.

Het betreft hier een jaarlijkse cyclus.Deze ziet er als volgt uit:  

 • September: Planningsgesprek met iedere groep
 • September/Oktober: Teambespreking schoolresultaten E toetsen.
 • Februari: Voortgangsgesprek met iedere groep
 • Februari/Maart: Teambespreking M toetsen
 • Juni: Teambespreking Eindtoets groep 8
 • September: Evaluatiegesprek + Planningsgesprek nieuwe groep  

Tussen beide cyclussen is een verband te leggen. Wanneer men herhaaldelijk merkt dat een groep of leerjaar onvoldoende scoort kan men aan de hand van de kijkwijzer nagaan wat de invloed van het leerkracht gedrag op de resultaten kan zijn. De tussentijdse beoordelingen van beide gesprekkencyclussen worden vastgelegd in het personeelsdossier

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Het traject  

Voor veel ouders is het voortgezet onderwijs een vaag begrip, zeker bij hun oudste kind. Toch krijgen alle ouders er in groep 8 mee te maken. Om ze goed te informeren over dit voortgezet onderwijs, vinden er op school een aantal activiteiten plaats.

In het begin van het schooljaar wordt er aandacht besteed aan de keuze van het voortgezet onderwijs tijdens de algemene informatieavond.

In november/december komt er een ouderavond, afhankelijk van het afnamemoment van het drempelonderzoek. Daarin wordt al een richting aangegeven van de mogelijke keuze voor het voortgezet onderwijs.

Medio december/januari is er een informatieavond/markt voor zowel de ouders als de leerlingen over de schoolkeuze. Ze krijgen informatie over diverse scholen voor voortgezet onderwijs en kunnen gericht vragen stellen. De scholen VO sturen daarvoor een uitnodiging en wij houden u daarvan op de hoogte.

In januari brengen de leerlingen onder schooltijd een bezoek aan een school. Ze kunnen dan eens zien hoe die school draait tijdens een “normale” schooldag.

Tevens organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs medio januari hun open dag.

Medio februari komen de ouders in principe voor de laatste keer op school om de definitieve keuze te maken voor hun kind. Tijdens dit gesprek tussen ouders en leerkracht worden alle gegevens nog eens op een rijtje gezet.

·         keuze van ouders en kind

·         rapport van groep 8

·         rapporten van de afgelopen jaren

·         uitslag drempelonderzoek

·         advies van de leerkracht

Is de keuze definitief, dan wordt er een inschrijfformulier ingevuld waarmee u naar de school van uw keuze gaat om uw kind aan te melden. Wij sturen een onderwijskundig rapport naar de betreffende school. Mocht de eindtoets aanleiding geven tot een ander ( alleen een hoger ) advies, dan gaan ouders en school in gesprek daarover. De school kan dan beslissen een hoger advies te formuleren. In veel gevallen vraagt die ontvangende school nog een toelichting op het onderwijskundig rapport, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. De toelatingscommissie van de nieuwe school beslist tenslotte over plaatsing van het kind op de school.  Nadat de leerling is geplaatst, blijven er contacten bestaan. Zo krijgen we de rapportgegevens toegestuurd en zijn er gesprekken over het functioneren van de kinderen.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Reactie n.a.v. inspectiebezoek St. Annaschool Zundert, 27 november 2018

Op 27 november ‘18 heeft er op de St. Annaschool een herstelonderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van het oordeel ‘onvoldoende’ in oktober 2017. N.a.v. dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de St. Annaschool haar kwaliteit op orde heeft en dat de inspectie het basisarrangement handhaaft en de school weer wordt opgenomen in het reguliere vervolgtoezicht.  

Herkenbaarheid

Voorafgaande het inspectiebezoek heeft de school dezelfde kwaliteitsgebieden besproken met het team. De inspectie heeft de meeste gebieden op eenzelfde manier beoordeeld waardoor het feedbackgesprek en het daartoe leidende beoordelingsrapport zeer herkenbaar zijn voor de school.  Een aantal voorbeelden hiervan die op de St. Annaschool worden waargenomen;

 • Door het team is een forse verbeterslag gemaakt (het team heeft ontdekt dat samenwerken aan gezamenlijke doelen effectief is in de schoolontwikkeling)
 • Alle leerkrachten zijn bekwaam in het werken met het lesmodel EDI, daarbij gebruiken ze veel eigentijdse didactische hulpmiddelen, waarmee ze de leerlingen uitdagen actief deel te nemen aan de lessen
 • Er is een stelsel van kwaliteitszorg aanwezig op de St. Annaschool
 • Een belangrijke verbetering is het toetsen van actuele resultaten aan vooraf bepaalde normen;
 • De St. Annaschool kent een beperkt aantal specifieke zorgleerlingen met een aangepast leerstofaanbod. De systematiek om de leerlingen adequaat te helpen, moet beter. 

Ontwikkeling

Uit het inspectiebezoek (en beoordelingsrapport) gaan we als school de volgende ontwikkelpunten oppakken:

 • De periode van begeleide inoefening bij de EDI instructie duurt relatief lang. Hierin moeten stappen worden gezet om deze periode te verkorten en meer leerlingen sneller toe te staan  aan het werk te gaan;
 • Het door ontwikkelen van het planmatig- en doelgericht werken in de groepen 1-2;
 • We gaan een plan van aanpak opstellen om leerlingen met een aangepast leerstofaanbod beter te begeleiden (onderbouwing, planning en evalueren d.m.v. een eigen ontwikkelperspectief);
 • We gaan komende jaren tijdens de nieuwe schoolplanperiode kijken hoe we ouders en leerlingen meer kunnen betrekken bij de schoolontwikkeling (bijv. bij het opstellen van gedragsregels);
 • We gaan de ingezette verbeteringen in het didactisch handelen, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg borgen en verder uitbreiden middels kwaliteitskaarten, zorgplan en kwaliteitshandboek.  

Ambitie

Het is de ambitie van de St. Annaschool om kwaliteitsgebied OP4 (Extra ondersteuning) naar een voldoende niveau te tillen. Hiervoor zal een plan van aanpak worden opgesteld. Daarnaast willen we het didactisch handelen van voldoende naar goed laten ontwikkelen door EDI nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en het planmatig en doelgericht werken in de onderbouw verder uit te werken.

Terug naar boven