Sint Michaëlschool

Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer

  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn een klein team en we hebben een normaal ziekteverzuim.
Bij ons is er wel eens iemand ziek en het kan ook voorkomen dat iemand een dag afwezig is in verband met een scholingsbijeenkomst of een extra verlofdag heeft in verband met persoonlijke omstandigheden. Het is goed om te weten dat Blosse Onderwijs een vervangingspool heeft met leerkrachten die kunnen invallen wanneer een collega afwezig is.
Wij streven ernaar geen kinderen naar huis te sturen en zullen altijd werken aan een passende oplossing.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanwege de grootte van de school en het thematische onderwijs kiezen wij voor het werken in combinatiegroepen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we thematisch. We gaan uit van de zone van de naaste ontwikkeling bij de kinderen. Vanuit een voor kinderen veilige situatie werken we op basis van het spelend leren aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Naast de ontwikkeling van taal en rekenen zijn we bezig met de motorische vorming, de creatieve ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van spel en de lichamelijke ontwikkeling. Relatie, competentie en autonomie zijn hierbij de pijlers.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen onze school werken de kinderen in periodes van steeds tien weken aan hun eigen doelen. Ze plannen hun activiteiten en instructiemomenten. Per periode worden in overleg met de kinderen doelen gesteld, die realistisch zijn en waarbij we de lat steeds hoog leggen. Wel passend bij de mogelijkheden van ieder kind. Bij het programma is het wel van belang om in de gaten te houden hoeveel uren per week besteed moeten worden aan de vak- en vormingsgebieden.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de St. Michaëlschool is het kind het uitgangspunt. In een rijke leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd tot leren. Hiertoe is het onderwijs ondergebracht in thema’s. Kinderen worden verantwoordelijk gemaakt voor eigen leer- en werkproces (kritische denk/werkhouding). Er is ruimte voor creativiteit in denken en doen (probleemoplossend denken) en voor communiceren en samenwerken. Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) vormen de basis voor het onderwijs. Wij bieden kinderen structuur en zorgen voor een doorlopend leerproces. Dit zien we terug in onze organisatie, methodes, thema’s en leermiddelen. Er wordt stevig ingezet op de basisvaardigheden, taal en rekenen. We besteden speciale aandacht aan het begeleiden van taal/leesproblematiek en het geven van extra uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben. We bieden een leeromgeving die aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. We volgen en begeleiden de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind gedurende de hele basisschoolperiode. Als het nodig is bieden we aangepaste leerstof en extra begeleiding. Persoonlijke aandacht is onze kracht! Alle kinderen zijn welkom en omdat de groepen klein zijn, is er ruimte en tijd voor persoonlijke aandacht of ondersteuning of specifiek gebied. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan bepalen de leerkracht en intern begeleider welk niveau van ondersteuning passend is. Indien nodig schakelen we de consulent van het samenwerkingsverband in. We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies nodig heeft. Wie is uw kind als persoon? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat is er nodig om te zorgen dat het beter gaat? In het zogeheten multidisciplinair overleg (MDO) bent u een belangrijke gesprekspartner. Hierbij is ook de consulent van het samenwerkingsverband aanwezig. Soms worden er ook andere professionals betrokken bij het MDO, bijvoorbeeld medewerkers van jeugdhulp, gemeente of zorginstellingen. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen. Het TOP-dossier is een werkdocument dat ons praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het TOP-dossier. Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart hebben gebracht kan duidelijk worden dat het antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Deze grens in ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen. Uitgaand van wat uw kind nodig heeft zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband een passende plek voor uw kind. We kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven