Basisschool de Zuid-Wester

Schipborgerweg 97 A 9471 PS Zuidlaren

  • Groepsafspraken gemaakt in de gouden weken, bij de start van het schooljaar.
  • Elkaar helpen tijdens digitale vaardigheden
  • Splitsen op het plein
  • Werken aan de weektaak

Het team

Toelichting van de school

Over het personeel van Stichting Baasis

Van het personeel van alle scholen van Stichting Baasis wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik van een invalpool of vaste medewerkers helpen om verlof op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijd per vak wordt verdeeld over de week. Waar nodig kan er meer of minder tijd gepland worden voor verschillende vakken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd wordt verdeeld in de groepen. Als het nodig is kan er meer of minder tijd worden besteedt aan verschillende vakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aannamebeleid

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven.   

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in de bovenschoolse schoolgids.  

U kunt via onze website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Wij nemen contact met u op voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit moet minimaal tien weken voor de 4e verjaardag. Wij gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn. 

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school. Zie hiervoor het School Ondersteuningsplan (SOP) van de school op onze school.

Leerplicht, schoolverzuim en verlof

Zolang uw kind nog 4 jaar oud is, hoeft zij of hij nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij het prettig als u van tevoren meldt als u uw kind thuis houdt. Zodra uw kind 5 jaar oud is, valt het onder de leerplicht en is dus wettelijk verplicht naar school te gaan. Omdat het voor sommige kinderen toch wel wat veel is, mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding, maar na overleg met de leerkracht, thuisblijven. U mag deze uren niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie.   

Als uw kind 6 jaar geworden is, kan het geen gebruik meer maken van deze regeling. Wij verwachten dat u uw kind alleen thuis houdt als het echt noodzakelijk is, zoals bij ziekte.   

Omdat uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig is, mogen wij - behalve bij buitengewone omstandigheden - geen toestemming geven voor extra vrije dagen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te melden aan de ambtenaar van leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boete tot gevolg hebben. Wilt u zich daarom houden aan de geplande schoolvakanties? Voor het aanvragen van buitengewoon verlof, kunt u informatie op onze vinden.

Schorsing en verwijdering

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school hopen wij deze ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat wij u hierover informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op https://www.stichtingbaasis.nl/schorsing-en-verwijdering.html. Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van stichting Baasis vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school.   

Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs.  

Voor de scholen in de gemeente Tynaarlo is dat swv 22-02 : Assen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.01

Postadres:          Postbus 109;    9100 AC  Beilen

Coördinator:       Renate Schenk

Telefoon:            0592-820500  / 06-26634694      

E-mail:                info@passendonderwijs-po-22-01.nl

Website:             www.passendonderwijs-po-22-01.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven