cbs De Windroos

Evertsenstraat 7 9801 GK Zuidhorn

  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg.

Onderwijs is mensenwerk en daarbij is "teamwork" onze kracht. Wij vragen elkaar regelmatig:'Doen wij de goede dingen?' en 'Doen wij de dingen goed?' Kwaliteit is voor ons: 'Doen wat je belooft'.

Een onderdeel van onze kwaliteitszorg is ons leerlingvolgsysteem (CITO). Dit systeem levert ons twee keer per jaar objectieve informatie over de beheersingsniveaus per kind, per groep en per school. Groep 8 neemt deel aan de CITO-eindtoets en de gegevens worden ingevoerd in de PlaatsingsWijzer. Verder observeren wij onze uitstroomcijfers. Alle gegevens worden gebruikt voor de aanpak van eventuele knelpunten. Op basis van deze signalering schrijven wij een verbeterplan als deel van het schoolplan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zowel in 2005 als in 2008 en ook in 2012 kreeg de Windroos een positieve beoordeling. In de verslagen van de inspectie worden aanbevelingen gedaan die een stimulans zijn voor de verdere schoolontwikkeling. U vindt de kwaliteitskaart en het volledige inspectierapport op onze website en op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven