cbs De Windroos

Evertsenstraat 7 9801 GK Zuidhorn

 • Schoolfoto van cbs De Windroos
 • Schoolfoto van cbs De Windroos
 • Schoolfoto van cbs De Windroos
 • Schoolfoto van cbs De Windroos
 • Schoolfoto van cbs De Windroos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de leerkracht bijvoorbeeld afwezig is door ziekte, wordt er vervanging geregeld door Slim. Is er geen invaller beschikbaar dan wordt eerst gekeken of er op school een leerkracht ambulant is die de groep over kan nemen. Is dit ook niet mogelijk dan wordt er aan ouders gevraagd om zelf opvang te regelen voor de desbetreffende dag. De weektaak van de kinderen is online beschikbaar in hun eigen leeromgeving. Op deze manier kunnen kinderen thuis het huiswerk maken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Windroos werken wij met drie kleutergroepen. Dit zijn drie combinatie groepen 1 en 2. De kleutergroepen starten met zo’n 18 leerlingen en eindigen met ongeveer 25 kleuters. We werken in de groepen 1 en 2 met wisselende thema's waarin alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod komen. Daarnaast passen we de lessen aan op de ontwikkelingsniveaus van de kinderen en laten we de thema's aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken in ons onderwijsprogramma met een weektaak, doelen en of leerlijnen per vakgebied. Onze focus ligt op een goed en kwalitatief aanbod passend bij onze leerlingen. Op de Windroos wordt veel gewerkt met thema's die bijvoorbeeld passen bij het seizoen of gekozen zijn door de leerlingen.  Aan de thema's worden verschillende werkvormen gekoppeld passend bij onze waarden van traditioneel onderwijs, spel en ict. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van kracht geworden. Schoolbesturen hebben daarmee zorgplicht: een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die bij een school(bestuur) worden aangemeld of staan ingeschreven. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van CBS de Windroos te Zuidhorn beschrijven wij hoe de school de ondersteuning en begeleiding voor alle leerlingen vormgeeft: de basisondersteuning.   De term ‘passend’ wekt hoge verwachtingen en leidt niet zelden tot misverstanden, hoge verwachtingen en teleurstellingen. Passend onderwijs betekent: een passende plek voor iedere leerling in het onderwijs- als het mogelijk is op een reguliere basisschool.  Het betekent niet dat onze school een  passende plek moet en kan bieden voor  iedere leerling die nu wordt aangemeld of al ingeschreven staat. Als wij een leerling niet kunnen bieden wat/ zij nodig heeft om zich (verder) te kunnen ontwikkelen, gaan we samen met ouders op zoek naar een andere, passende plek in het onderwijs. Dat is onze (zorg)plicht.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe wij als school de ondersteuning en begeleiding voor alle leerlingen vormgeven: de basisondersteuning. Het beschrijft daarnaast hoe we extra ondersteuning kunnen inzetten, bekostigd uit de financiële middelen die het schoolbestuur (Quadraten) van het samenwerkingsverband krijgt. Wanneer wij als school het gevraagde niet kunnen bieden, wordt in samenwerking met scholen in de regio naar een passende oplossing gezocht. Als school hebben wij de plicht om voor elke leerling een passende plek te zoeken.

Onze mogelijkheden binnen de basisondersteuning

 • Preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal-, leer- opgroei- en opvoedproblemen. Beschikbare middelen: methodes, leerlingvolgsystemen, Cito-toetsen, observaties, oudergesprekken, kindgesprekken, inzet remedial teaching, inzet sociaal verpleegkundige, inzet bovenschools zorgteam       
 • Aanbod voor leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie. Beschikbare middelen: extra tijd/instructie binnen en/of buiten de klas, dyslexiebehandeling binnen de EED regeling in afstemming met externe onderzoeksbureaus, hulpattributen (leeswijzers, hulpkaarten, etc), aanpassing in tijd/aanbod, werken met dyslexiesoftware, gebruik maken van vergrotingen, toets spreiden over meerdere afnamemomenten, computergestuurd interventieprogramma Bouw!    
 • Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Beschikbare middelen: extra tijd/instructie binnen en/of buiten de klas, hulpattributen (hulpkaarten, concreet materiaal, rekenmachine, etc)  
 • Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. Beschikbare middelen: niveaudifferentiatie binnen de regulier gebruikte methodes, remediërende materialen orthotheek, aanbieden eigen leerlijn op niveau, inzet software als bijv. Rekentuin, compacten en verrijken oa middels plusmateriaal (Heutink) pluspakket, deelname plusklas, deelname bovenschoolse plusklas (Skills²), versnellen  
 • Pedagogische en didactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen Gebruikte middelen: Parnassys leerlijnen, ZIEN leerlingvolgsysteem, Kiva vragenlijsten, Kiva lessen in de groepen, Kiva steungroepaanpak, Rots en water, Ringaanpak, Meidenvenijn  
 • Een pedagogische aanpak en klimaat wat uit gaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen, al dan niet voor wat betreft stoornissen of handicaps. Beschikbare middelen: zie bovenstaande + incidenteel mogelijkheid tot individuele begeleiding of in klein groepsverband  

Steeds moet in de gaten gehouden worden dat: Het kind zich prettig voelt in school Het kind lekker in zijn vel zit.  Het kind in de groep past Het gedrag niet storend is voor de groep; het moet werkbaar blijven voor de leerling, de groep en de leerkracht Het kind (redelijk) zelfstandig kan werken De veiligheid van het kind zelf, de medeleerlingen en de leerkracht gewaarborgd blijft  

Grenzen van ondersteuning

Er zijn grenzen aan de ondersteuning die wij als school kunnen bieden. De  grenzen aan de ondersteuning  voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt bepaald door de volgende afwegingen:

 • Het schoolondersteuningsteam stelt vast dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning overstijgt: hij/zij ontwikkelt zich onvoldoende  ondanks planmatig ingezette pedagogische en/of didactische interventies vastgelegd in het OPP;
 • De leerling heeft onevenredig veel individuele aandacht en directe aansturing nodig op pedagogisch en/ of didactisch gebied waardoor de leerkracht zich onvoldoende kan richten op de instructie en begeleiding van de andere leerlingen in de groep;
 • Het emotionele welbevinden en de fysieke veiligheid van de betrokken leerling, de medeleerlingen en de leerkracht worden in gevaar gebracht.
 • De samenstelling van de beoogde groep, in combinatie met de ervaring en het gebrek aan specifieke deskundigheid van een leerkracht en/of het schoolteam zijn kritische factoren die de grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden kunnen bepalen.

Als alle mogelijkheden zijn aangewend en de ingezette (extra) ondersteuning ontoereikend blijkt te zijn, weegt het schoolondersteuningsteam zorgvuldig af welk schooltype een passende  onderwijsplek kan bieden aan de betreffende leerling en gaat samen met de ouders op zoek  naar een andere school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven